Rekonstrukce chodníků v Jungmanově ulici

Rekonstrukce chodníků v Jungmannově ulici
28. leden 2013 | Autor: Klára Kolorosová

Chodníky v Jungmannově ulici jsou budovány z finančních prostředků, které město získalo z dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

 

Vzhledem k prodloužení termínů vyřízení a přiznání dotace došlo k podpisu smlouvy a předání staveniště později oproti předpokládanému termínu zahájen prací. Tím pádem došlo k tomu, že stavební práce byly zahájeny v období s nepřiznivými klimatickými podmínkami bránícími realizaci díla, tedy na konci října loňského roku.
Při rozkrytí stávajících konstrukcí bylo navíc zjištěno, že v některých místech má podloží nedostatečnou únosnost a musí dojít k dalším technickým opatřením, což způsobilo značnou časovou prodlevu.
Při samotné realizaci byl zjištěn špatný stav sdělovacích kabelů. Odstranění závady, která nebyla zaviněna stavbou, zapříčinilo zdržení o další dny. Z tohoto důvodu musely být navíc rozebrány již hotové části zadlážděných ploch. Následovala pokládka nových tras kabelů.
Těmto skutečnostem nemohlo město jako zadavatel bohužel předejít. Se zhotovitelem díla je v současné době vedeno jednání o možném termínu dokončení akce.
Tímto se všem vlastníkům nemovitostí a obchodníkům dotčeným stavbou, stejně jako občanům, omlouváme za potíže, které jsou s touto stavbou spojeny, a věříme, že současné strasti vynahradí spokojenost s novými chodníky.

Red

Red