Roudnice – Zastupitelé schválili další rekonstrukci bazénu

aktualita

Zastupitelstvo města Roudnice nad Labem včera, ve středu 15. 2. 2017, schválilo investici 29 mil. Kč. do druhé etapy rekonstrukce krytého plaveckého bazénu. Po provedení všech projektovaných činností tak bude krytý plavecký bazén ve zcela novém zrekonstruovaném stavu a bude opět sloužit veřejnosti z širokého okolí.

V rámci realizace rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vědomicích zahájené 1.7.2016 bylo při bouracích prací krycího souvrství hydroizolace malého bazénu zjištěno, že původní asfaltová hydroizolace je na mnoha místech porušená či nedostatečně provedena. Následně byly provedeny sondy i v okolí velkého bazénu, které potvrdily, že stejná situace jakou hydroizolace malého bazénu je i u velkého bazénu, a to především v místech vypouštění obvodového kanálu. Na základě těchto zjištění bylo poptáno odborné posouzení statických poruch, skutečného stavu konstrukcí a hydroizolací velkého plaveckého bazénu. Výsledek byl ze statické zprávy, vypracované znalcem v oboru stavebnictví se specializací na statiku pozemních staveb Ing. Sochůrkem, zřejmý. Stručně lze říci, že veškeré stávající izolace jsou nedostatečné a je nutno je nahradit moderními izolacemi. Nejpodstatnějším výsledkem znaleckého posudku bylo konstatování, že bez zásadní celkové rekonstrukce nových izolací nelze pokračovat v další rekonstrukci.

„V průběhu prací byly zjištěny skutečnosti, které nás postavili před zásadní otázku. Investovat do druhé etapy rekonstrukcí, která by vyřešila problém s nedostatečnou izolací vany velkého plaveckého bazénu, či nikoliv? Případné rozšíření rekonstrukce o práce, se kterým původní záměr nepočítal, by na dlouhá léta vyřešilo problémy, které by dle posouzení statika mohly areál bazénu v budoucnu postihnout. Znamenalo to však nemalou finanční částku z rozpočtu města, která by mohla být investována na jiné účely. V posledních měsících jsme se proto intenzivně zabývali otázkou, co dále s těmito opravami,“ řekl Vladimír Urban, starosta města.

 Na základě zjištěných skutečností byla zhotovena projektová dokumentace, která řeší práce na novém velkém bazénu, který je navržen jako nerezový a zároveň i navazující nové izolace ochozů malého i velkého bazénu, sociálního zázemí a dalších zbylých prostor užívaných návštěvníky bazénu (vestibul, masérna, šatny). Nové hydroizolace budou komplexně řešeny nejen z hlediska zatékající vody z provozu bazénu do konstrukcí, ale také ve vztahu ke kondenzaci vodních par na stěnách a stropech.

„Součástí rozhodovacího procesu bylo mimo jiné i důkladné seznámení členů Zastupitelstva města s problematikou, zpracování nového projektu a poskytnutí dostatečného času a prostoru pro finální verdikt. Ten padl na únorovém jednání, kde byla všemi přítomnými zastupiteli schválena investice do návazné etapy ve výši 29 mil. Kč. Jsem rád, že se nám po důkladných přípravách a dlouhém jednání podařilo dohodnout na řešení, které, i přes celkovou výši vynaložené částky, vyřeší budoucnost krytého plaveckého bazénu. Dokázali jsme, že máme jednotnou představu o zásadních otázkách dalšího směřování našeho města. Věřím, že jsme zvolili správný směr, že se nám ho podaří udržet i nadále,“ komentoval dál Vladimír Urban.

 Po provedení všech projektovaných činností tak bude krytý plavecký bazén ve zcela novém zrekonstruovaném stavu a bude opět sloužit veřejnosti z širokého okolí. Dle předloženého položkového rozpočtu je předpokládána výše investice do druhé etapy rekonstrukce 29 mil. Kč vč.DPH. Z toho cca 8 mil. Kč nový nerezový bazén, ostatní investice (nové izolace, povrchy atd.) ve výši 21 mil. Kč. Po schválení rozpočtových opatření na rekonstrukci KPB bude následovat rozhodnutí rady města o vyhlášení veřejné zakázky, kterou bude realizovat OSPŘ.

Jan Vancl, tiskový mluvčí

Red

Red