Informace o dění v areálu bývalé „Olejny“ v Lovosicích

Co se týče kvality pitné vody v Lovosicích, tato nemůže být ohrožena, protože město je zásobeno pitnou vodou z úpravny vody v Píšťanech a rozváděna po městě vodovodním řadem. Město požádalo SČVAK o oficiální vyjádření, jehož znění uvádíme níže.

olejnaV současné době probíhá řízení , které vede  Česká inspekce životního prostředí. Město Lovosice je průběžné informováno o dílčích krocích a výsledcích šetření.  Byly odebrány vzorky látek nacházející se v areálu. K dnešnímu dni nejsou  zatím známy výsledky  možného dopadu těchto látek  na životní prostředí.

O dalším postupu budeme průběžně informovat.

VODA NA LOVOSICKU JE KVALITNÍ

Pitná voda dodávaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. do domácností v oblasti Lovosicka a Litoměřicka splňuje požadavky platné legislativy ČR. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) dohlíží na kvalitu pitných vod i odpadních vod a kalů.
Požadavky platné legislativy splňuje pitná voda dodávaná ze zdrojů v Píšťanech, Vlastislavi a ostatních zdrojů v aktuálně sledovaném území. Demoliční práce v areálu společnosti Wovitra (olejna Lovosice) neovlivňují kvalitu vody, což dokazují výsledky rozborů odebraných v oblasti zájmového území.

Kvalita pitné vody je sledována již během výroby na úpravnách vody. Na vodojemech, v distribuční síti a přímo u zákazníka je kvalita pravidelně vyhodnocována podle vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Pod kontrolou je i kvalita vypouštěných odpadních vod, která je analyzována podle parametrů stanovených jednotlivými rozhodnutími příslušných vodoprávních úřadů pro dané místo vypouštění odpadní vody z čistírny odpadních vod nebo z kanalizační výusti. Provádějí se rozbory, které slouží ke stanovení výše poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a provozní sledování odpadní vody a kalů.

Kontrolu kvality vody zajišťuje společnost ve čtyřech akreditovaných a sedmi provozních laboratořích, které jsou rozmístěny v Ústeckém, Libereckém a Karlovarském kraji. Akreditované laboratoře jsou držitelem Osvědčení o akreditaci, které jim bylo vydáno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. a provádějí chemické, fyzikální, mikrobiologické a biologické rozbory pitných, povrchových a podzemních vod, rozbory odpadních vod a kalů. Laboratoře zajišťují i odběry vzorků v rozsahu prováděných zkoušek a také jsou schopny zajistit všechny rozbory požadované platnou legislativou.

Aktuálně platná osvědčení o akreditaci laboratoří Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti www.scvk.cz . Stejně tak zákazník nalezne na webu i adresy, kontakty na akreditované laboratoře a objednávkové formuláře.

Odběry a rozbory vody si mohou u Útvaru kontroly jakosti SčVK objednat soukromé subjekty i organizace. A to nejen pomocí internetu, ale podrobnější informace o rozboru pitné nebo odpadní vody mohou zájemci získat i ve speciálním letáku Rozbor vody, který je k dispozici na zákaznických centrech společnosti. Konkrétní požadavky je však vždy nutné konzultovat s příslušným pracovníkem laboratoře.

Pitná voda v oblastech, kde působí společnost SčVK, respektive skupina Veolia Voda ČR, je kvalitní a hlavně přístupná všem bez rozdílu. Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad, Váš dodavatel pitné vody, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., dodává pitnou vodu dle požadavků platné legislativy – vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že ve Vašich domácnostech, z Vašich vodovodních kohoutků teče kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda.

 

Red

Red