Podpora včelařů v kraji pokračuje i v roce 2018

Ústecký kraj podporuje již řadu let mladé a začínající včelaře, v současné době v rámci dotačního Programu pro rozvoje eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017-2020. Je tato podpora efektivní a dostatečná? Jaké jsou v současnosti podmínky pro rozvoj včelařství v kraji? Na tyto a další otázky se zaměřil seminář pro včelaře, zemědělce a odborníky v oboru, který na konci února uspořádal Spolek Krušnohorských včelařů spolu s Okresní agrární komorou a Ústeckým krajem.

Semináře se zúčastnili i členové komise pro zemědělství a venkov Rady Ústeckého kraje. „Diskuzi na semináři hodnotím jako přínosnou a inspirující. Hlavní náplní bylo zhodnotit používání dotací do oborů včelařství v návaznosti na měnící se podmínky, které v současnosti včelařství ovlivňují a postihují. Včelařství patří mezi nejstarších obory lidské činnosti, zároveň opylovací funkce včel se řadí k významným faktorům podporující biodiverzitu krajiny. Česká republika je nerovnoměrně zavčelena a o Ústeckém kraji to platí dvojnásob. Na jedné straně máme katastrální území, zejména na Ústecku, Mostecku a Chomutovsku, kde nenajdeme jediné včelstvo a na té druhé jsou území, kde je až 100 včelstev na km2. Obor včelařství se mimo jiné potýká s nepříznivým demografickým vývojem. Průměrný věk vče lařů na řadě míst atakuje hranici odchodu do starobního důchodu. V posledních letech se i díky krajským dotacím pro včelaře daří tento trend zpomalit, někde i zvrátit.“ zhodnotil seminář krajský zastupitel Marek Kocánek.

Ústecký kraj se snaží podporovat začínající včelaře, kteří sídlí na celém území Ústeckého kraje a nejsou centralizovaní jako profesionální „velkovčelaři“, a tím pádem může docházet k rovnoměrnému opylování zemědělských plodin. Profesionálové u nás obhospodařují přibližně 5 % včelstev, ti zájmoví, amatérští pak zbylých 95 %. Pokud jde o počty včelařů, tak těch zájmových je v České republice 99 %, za tímco profesionálních včelařů (chovajících více jak 150 včelstev) je pod jedno procento. V loňském bylo v kraji podpořeno 340 žádostí v celkové výši přibližně šest milionů korun.

Rada Asociace krajů přijala v prosinci 2017 usnesení, kdy hejtmani trvají na pokračování nastavených dotačních programů na podporu včelařů a kromě krajských dotačních programů chtějí hejtmani využít i prostředky Ministerstva zemědělství.

Kraj zájmovým včelařům poskytuje dotace a provádí také kontroly žadatelů. Jejich počty ale regulovat nemůže. „Dochází k fyzické kontrole včelaře tak, aby plnil podmínky programu,“ řekla vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Monika Zeman.

Na webových stránkách Ústeckého kraje byla od poloviny ledna uveřejněna výzva k podání žádostí o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017-2020 pro rok 2018. V březnu proběhne hodnocení přijatých žádostí na úrovni Komise pro zemědělství a venkov, dále žádosti projedná Rada Ústeckého kraje a o přidělení dotací včelařům pro letošní rok rozhodne Zastupitelstvo Ústeckého kraje v dubnu.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji zahrnuje v oblasti ochrany životního prostředí obnovu krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje, rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty a podporu záchranných stanic na území Ústeckého kraje. V oblasti rozvoje zemědělství a venkovských oblastí pak program zahrnuje podporu včelařů a podporu rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje. Objem finančních prostředků Programu celkem na všechny oblasti podpory letos činí 6 100 000 korun.

 

Red

Red