Postup projednávání Roudnické petice v senátu ČR

Petiční výbor touto cestou děkuje všem občanům Roudnice n.L. a všem občanům Podřipského regionu za podporu petice k zachování Roudnické nemocnice se čtyřmi primariáty. Poděkování patří i obecním a městským zastupitelstvům, která k podpoře petice umožnila vystavení petičních archů a informovala o petici své obyvatele. Více jak 14000 podpisů hovoří za vše.
Spousta provozoven pomohla s peticí tím, že ji na viditelném místě umístila ve své provozovně a své zákazníky na ni upozornila.
Naopak některé instituce (Česká spořitelna, Tesco Roudnice n.L. Billa Roudnice n.L.) vystavení petičních archů  ve svých prostorách neumožnily.
Velký kus práce odvedli v propagaci petice i dva roudničáci a to paní Jiřina Křížová a Pavel Fišer. I jím děkujeme.
Petiční výbor Senátu projednal petici 17.10. 2012  a přijal níže uvedené usnesení.
Za petiční výbor Václav Kejř
SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
8. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

270. USNESENÍ
ze 30. schůze, konané dne 17. října 2012
k pořádání veřejného slyšení výboru
k petici č. 21/12
„Zachovejte nemocnici v Roudnici nad Labem“

Po úvodním slovu a odůvodnění předsedajícím výboru senátorem Jiřím Oberfalzerem, prvním místopředsedou výboru, a po  rozpravě
VÝBOR

I. u s n e s l    s e
pořádat dne 19. listopadu 2012 od 10:00 hodin v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce „C1“ veřejné slyšení výboru k petici č. 21/12 „Zachovejte nemocnici v Roudnici nad Labem“ za účasti zástupců petentů, Ministerstva zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny, zástupců Města Roudnice nad Labem a veřejnosti, v celkovém počtu cca 50 osob.
Od 13:00 hodin se v Zaháňském salónku VP „C1“ uskuteční tisková konference senátora Marcela Chládka, místopředsedy výboru;

II. p o v ě ř u j e
senátora Marcela Chládka, místopředsedu výboru, podílet se na obsahovém a organizačním zabezpečení veřejného slyšení výboru a zpracovat závěry;

III.
p o v ě ř u j e
předsedu výboru senátora Jaromíra Jermáře předložit toto usnesení předsedovi Senátu   Parlamentu ČR, Organizačnímu výboru Senátu a vedoucímu Kanceláře Senátu.

Jiří Oberfalzer v. r.
předsedající výboru

Ing. Petr Bratský v. r.
ověřovatel výboru
Red

Red