přepis včerejšího jednání zastupitelstva v Roudnici n/L

12. září 2012 | Autor: Tiskové oddělení Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labe zve občany na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem, které se koná ve středu dne 12. září 2012 od 17,00  hod. v zasedací místnosti ve II. patře radnice, Karlovo nám. 21 v Roudnici nad Labem. Na tomto místě naleznete od 17 hod. stručný textový online přenos s informacemi o průběhu jednání. Materiály k jednání naleznete v sekci Podklady pro jednání ZM. Projednané body jsou uvedeny červeně. Stránku obnovíte stisknutím klávesy F5.

Škrtnuté body nebudou na základě rozhodnutí ZM projednávány.

Do programu je zařazen bod „Odvolání místostarosty Michala Cihly“

 • ZM odvolává z funkce místostarostu Michala Cihlu.

Do programu je zařazen bod „Zvolení dvou uvolněných místostarostů“

 • ZM zvolilo jako prvního místostarostu pana Pavla Šrytra
 • ZM zvolilo jako druhého místostarostu pana Zdeňka Kubínka


PROGRAM:
 • 1) Zahájení, odměny za výkon funkce, rozdělení pravomocí
 • ZM schvaluje neuvolněným členům ZM výši měsíční odměny dle písemného materiálu dnem zvolení a ode dne změny vykonávané funkce.
 • 2) Kontrola plnění usnesení ZM
 • 3) Návrhy, podněty a připomínky občanů
  vyhlášena přestávka 10 min.
 • 4) Interpelace zastupitelů
  20:17 interpelace zastupitelů byly ukončeny
 • 5) Právník města:
  • a) technologické centrum – 2. etapa –
   • 1) vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení
   • ZM rozhodlo o vyloučení uchazeče T-mapy, s.r.o., IČ 47451084, se sídlem Špitálská 150, 50003 Hradec Králové ze zadávacího řízení s názvem „Vybudování technologického centra v ORP Roudnice nad Labem – část II. Spisová služba CZ.1.00/06.06736“ a to z důvodu vyřazení  nabídky jím podané hodnotící komisí dne 24. 7. 2012.
   • 2) výběr nejvhodnější nabídky
   • ZM rozhodlo o výběru nabídky č. 2 podané uchazečem GORDIC spol. s r. o., IČ 47903783, se sídlem Erbenova 4, 58601 Jihlava a o uzavření smlouvy s tímto uchazečem za částku 1.994.633,00 Kč v zadávacím řízení s názvem „Vybudování technologického centra v ORP Roudnice nad Labem – část II. Spisová služba CZ.1.00/06.06736“ dle přiloženého materiálu
  • b) žádost o souhlas se zápisem zástavního práva
   • ZM souhlasí se zřízením zástavního práva dalšího v pořadí pro společnost Capital-Star, s.r.o., IČ 28916921 se sídlem Praha 4 Šeberov, Rozkošská 568, na nemovitosti dlužníků č.p. 67 postavené na pozemku parc. č. 87, vedené na listu vlastnictví č. 1529, v katastrálním území a obci Roudnice nad Labem
  • c) smlouva s firmou Meva a.s.
   • ZM schvaluje Dohodu o spolupráci se spol. Meva, a.s., IČ 46708766, se sídlem Na Urbance 632, Roudnice nad Labem, dle přiloženého materiálu a souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí
  • d) smlouva s firmou Eurovia CS a.s.

    • ZM neschvaluje Smlouvu o dílo se spol. Eurovia CS a.s., IČ 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, dle přiloženého materiálu

    

 • 6) Odbor sociálních věcí:
  • a) vyhlášení veřejné soutěže

   • ZM rozhodlo vyhlásit Veřejnou soutěž o vytvoření loga komunitního plánování sociálních služeb v Roudnici nad Labem a jmenuje výběrovou komisi.
 • b) dohoda o spolupráci
  ZM rozhodlo schválit návrh Dohody o spolupráci mezi městem Roudnice nad Labem a Centrem Hláska – střediskem Diakonie a Misie Církve československé husitské na přípravě a realizaci slavnostního udílení ceny „Křesadlo 2012“ v regionu Roudnice nad Labem.

   • c) návrh na přidělení bytu
    ZM rozhodlo přidělit byt č. 3 v Okružní ulici čp. 2717 p. J.B. . Velikost bytu je 30,89 m2, nájemné 60,- Kč/m2/měsíc ze započtené podlahové plochy. Byt je přidělen od 1. 10. 2012 na dobu určitou do 30. 6. 2013.
    ZM rozhodlo přidělit byt č. 3 v Podluské ul. čp. 1460 paní J.L.. Velikost bytu je 37,4 m2, nájemné 30,- Kč/m2/měsíc ze  započitatelné podlahové plochy. Byt je přidělen od 1. 10. 2012 na dobu určitou do 30. 6. 2013.
   • d) změna složení řídící skupiny komunitního plánování

    • ZM rozhodlo změnit složení komise Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb takto:
    • Předseda: Gabrysz Aleš, Mgr.
    • Tajemník:  Legnerová Monika, Mgr.
    • Člen: Pětníková Zdenka, Ing.
    • Člen: Přibíková Jana, Mgr.
    • Člen: Silbernaglová Tereza, Mgr.
    • Člen: Svět Libor, MUDr.
    • Člen: Vošahlíková Jarmila, Mgr.
   • e) souhlas s přijetím daru

    • ZM uděluje souhlas příspěvkové organizaci Domov důchodců Roudnice nad Labem s přijetím finančního daru ve výši ve výši 30000 Kč od paní K.J., daru 55000 Kč od I.P., daru 55000 Kč od Samek-hodinářství, IČ 11457619, DIČ CZ 5406170176, daru 30000 Kč od pana J.T. a daru 55000 Kč od paní A.V.
    • ZM revokuje část usnesení rady města č. 138/2012 ze dne 29. 2. 2012 takto: ZM uděluje  souhlas příspěvkové organizaci Domov důchodců Roudnice nad Labem s přijetím  finančního daru ve výši 20000 Kč od J.Z.

   

 • 7) Odbor životního prostředí:
  • a) vyhláška města o likvidaci odpadů
   ZM schvaluje vydání „Obecně závazné vyhlášky města Roudnice nad Labem č. 2/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Roudnice nad Labem.
  • b) žádost o odpuštění dluhu
   bez usnesení
  • c) smlouva se SONO o umístění reklamního panelu
   ZM nesouhlasí s uzavřením „Smlouvy o umístění reklamního banneru“ a pověřuje vedení města  jejím podpisem. ZM zároveň nesouhlasí s umístěním reklamy na oplocení sběrného dvora Hostěraz.
  • d) informace o finanční podpoře SONO při svozu biologického odpadu
   ZM bere na vědomí informaci o finanční podpoře Sdružení obcí pro nakládání s odpady při svozu biologicky rozložitelného odpadu a ukládá odboru životního prostředí využít nabídku SONO PLUS s.r.o. formou odvozu bioodpadu do kompostárny pomocí dopravy Roudnických městských služeb a čerpáním příspěvku ve výši 400 Kč za uloženou tunu bioodpadu. Zpráva o hospodářském výsledku bude předložena radě města do 30 dnů od ukončení svozu bioodpadu v r. 2012.
  • e) smlouva s EKO-KOM o zapůjčení sběrných nádob
   ZM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o výpůjčce číslo: OS 2012 200 00275“ a pověřuje vedení města jejím podpisem.
  • f) informace o kontrole čipování psů
   ZM bere na vědomí informaci o kontrole čipování psů v Roudnici nad Labem a ruší odboru životního prostředí povinnost informovat RM pravidelně ke dni 30. 6. a 31. 12. běžného roku o situaci v evidenci psů ve městě.
 • 8) Ekonomický odbor:
   • a) čerpání rozpočtu 1-6/2012
    ZM bere plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města za období 1-6/2012 na vědomí.
   • b) rozpočtová opatření VI
   • ZM schvaluje 6. rozpočtová opatření 2012 dle písemného materiálu.

   

 • ZM schvaluje 7. rozpočtová opatření 2012 dle písemného materiálu.
 • 9) Odbor majetku a rozvoje města:
   • a) změna č. 8 územního plánu Roudnice n. L.
   • b) převoz jídel v MŠ Školní – potvrzení pro KHS
   • c) odkoupení pozemku parc. č. 1378/65,66,68 v k. ú. Roudnice n. L.
   • d) prodej části pozemku parc. č. 88/1 v k. ú. Podlusky
   • e) prodej části pozemku parc. č. 1590 v k. ú. Roudnice n. L.
   • f) prodej části pozemku parc. č. 3204/51 v k. ú. Roudnice n. L.
   • g) bezúplatný převod pozemku parc. č. 1337/1 v k. ú. Roudnice n. L.
   • h) prodej části pozemku parc. č. 4114/29 v k. ú. Roudnice n. L.
   • i) bezúplatný převod pozemku parc. č. 2312/4 v k. ú. Roudnice n. L.
   • j) splátkový kalendář – nebytové prostory
   • k) výběrové řízení na prodej bytu č. 17 v čp. 1761, Alej 17. listopadu
   • l) prodej bytu č. 1 v čp.1589, Dělnická ul.
   • m) komise na výběr zhotovitele – Alej 17.listopadu
    • ZM jmenuje hodnotící komisi k veřejné zakázce pro výběr dodavatele stavebních prací na akci „Alej 17. listopadu – moderní dopravní tepna“.
   • n) výsledek výběrového řízení – výměna oken v ZUŠ Dr. Slavíka
    • ZM souhlasí se zadáním veřejné zakázky společnosti České dřevařské závody Praha a.s., Poupětova 3, 170 00 Praha 7, IČ 00014010 za cenu 196.054,80 Kč vč. DPH.
   • o) výsledek výběrového řízení – pronájem kanceláře v čp. 1100, Riegrova ul.
   • ZM rozhodlo o pronájmu kanceláře č. 102 a 103 v budově čp. 1100, Riegrova ul., Roudnice nadp. L.N. za cenu 1.200,- Kč/m2/rok + služby.

   

   p) prodej domu čp. 332, Palackého

  • r) dodatek ke smlouvě o spolupráci a prodej části parc. č. 43/8 v k. ú. Vědomice – RenoEnergie, a.s. – MVE Roudnice n.L.
   • ZM odkládá rozhodnutí.
  • s) ukončení nájmu v čp.1100, Riegrova ul.
   • ZM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s Janou Jersákovou – Sklenářství Komplet, IČ 66119847, se sídlem Horní Řepčice 54, PSČ 411 45 Úštěk, na nebytové prostory v I. NP budovy čp. 1100, ul. Riegrova v Roudnici n. L., v projektové dokumentaci označené č. 10, 11, 14 a na část společných prostor, dohodou ke dni 15. 9. 2012, a promíjí nájemné za dobu od 1.8. do 15.9.2012.
    ZM vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v I.NP budovy čp. 1100, ul. Riegrova v Roudnici n. L., č. 10, 11, 14 o celkové výměře provozovny 35,8 m2 a společných prostor o výměře 12,08 m2 a pověřuje odbor majetku a rozvoje města zveřejněním  záměru na úřední desce města v termínu ihned.
  • t) kontrola usnesení č. 372/2012 – výsledek výběrového řízení na pronájem bytu
  • u) pronájem části pozemku parc. č. 1590 v k. ú. Roudnice n. L.
  • v) dodatek k nájemní smlouvě – farmářské trhy
  • w) dodatek ke smlouvě o dílo – MŠ v ZŠ Školní
   • ZM rozhodlo o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností MI-VA, s.r.o., IČ  61056596, se sídlem Vranská 33, Praha 4, dle předloženého návrhu.
  • x) vypsání výb. řízení na pronájem bytů
 • 10) Bytové záležitosti:
  • a 1-3) splátkové kalendáře
   • ZM souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře s p. H.K., od října 2012 po částce 1.500,- Kč měsíčně.
   • ZM souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře s p. A.P. po částce 2.255,- Kč od října 2012.
   • ZM souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře s p. E.Ř., od října 2012 po částce 2.000,- Kč měsíčně.
  • b 1-3) prodloužení nájemní smlouvy
    • ZM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. Š.K. od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013.
    • ZM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. J.B. od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013.

    

  • ZM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. V.M. od 1. 10. 2012 do 30. 6. 2013.
  • ZM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. I.L., od 1. 10. 2012 do 30. 6. 2013.
  • ZM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. J.Š., od 1. 10. 2012 do 30. 6. 2013.
  • c) žádost o výměnu oken
   • ZM nesouhlasí s výměnou oken u pana R.
  • d) odpis dluhu
   ZM souhlasí s odpisem dluhu z vyúčtování 2011 po p. TJ.., která  zemřela dne 23. 6. 2011, bez zanechání závěti a majetku.
  • e) převod nájemní smlouvy
   ZM souhlasí s přepsáním nájemní smlouvy na p. M.S.
 • 11) Jmenování vedoucího odboru majetku a rozvoje města
 • 12) Kontrola plnění usnesení RM
 • 13) Klub ČSSD:
  • a) narovnání stávajících smluv k pronájmu zahrádek současným nájemcům
  • b) řešení situace v bytovém domě č. p. 2695 v souvislosti s demontáží kotelny K53
  • c) řešení situace v Domově důchodců v Roudnici nad Labem
 • 14) Zakončení jednání.Jednání bylo přerušeno ve 23:20 do 25.9. – 17:00
Bez záruky.
Red

Red