Program prevence kriminality zahrnuje řadu aktivit

 

S cílem nadále zvyšovat bezpečí občanů byl i pro letošní rok schválen Program prevence kriminality. Zahrnuje celkem jedenáct aktivit při vynaložení zhruba 900 tisíc korun z rozpočtu města. Finančně nejnákladnější bude další rozšíření městského kamerového systému o jeden monitorovací bod. Jeho instalace a správa celého systému vyjde na 700 tisíc korun.

„V Programu prevence kriminality jsou dále navržena opatření, která povedou ke snižování rizik souvisejících s trestnou činností a sociálně-patologickými jevy. Většina dílčích aktivit a projektů je zaměřena na děti, mládež a rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se specifickými potřebami, občany města z oblasti sociální, situační prevence a informování občanů,“ informovala manažerka prevence kriminality odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Miroslava Najmanová.

Například projekt „Jak se nestát závislákem“ působí na mládež v oblasti společensky nebezpečných jevů a upozorňuje na možné důsledky drogové závislosti, alkoholismus a gamblerství. Zahrnuje řadu aktivit, mezi nimi i přednášky s drogovou tematikou realizované přímo ve školách, výtvarnou soutěž o nejlepší protidrogový plakát apod. Cílem dalšího projektu Žáci v bezpečí je pomocí preventivních aktivit postupně snižovat kriminalitu dětí a mládeže a pozitivně je motivovat doma i na ulici, a to prostřednictvím kampaní jako Bez přilby už nevyjedu, Do života bez karambolu apod. Program prevence v azylovém domě zahrnuje přednášky souvisejících se sociálně-patologickými jevy, jež budou uzpůsobeny věku zde žijících dětí.

I v letošním roce zůstane v provozu senior linka, zahrnující funkční systém provozu osobních alarmů vedoucích ke zvýšení pocitu bezpečí seniorů nebo handicapovaných občanů. V plánu jsou i informační kampaně Pozor na zloděje, Chraň sebe i svůj majetek a Auto není trezor. Znovu se uskuteční Den policie s prezentací složek Integrovaného záchranného systému.

 

Red

Red