Roudnice – Vrch Sovice zkoumají archeologové

Podřipské muzeum ve spolupráci s vysokými školami odkrývá minulost našeho kraje

Také toto léto organizuje Podřipské muzeum archeologické aktivity, při jejichž uskutečňování spolupracuje s předními Sovicevysokoškolskými institucemi z celých Čech. Letošní výzkum bude zahájen již příští pondělí 14. července a bude trvat po dva týdny. Již před několika lety muzeum zahájilo dvouletou výzkumnou kampaň nejvýznamnějšího hradiště v našem kraji a jedné z místních krajinných dominant, hory Sovice u Vetlé. Výzkum přinesl zásadní poznatky ohledně historie lidských aktivit na tomto vrcholku. Doložil využívání polohy v pozdní době kamenné-eneolitu, starší době bronzové-v období únětické kultury, dále pak ve starší době železné-době halštatské a konečně v raném středověku – středohradištním období. S určitou nadsázkou tak lze říci, že vrcholek Sovice byl lidmi navštěvován po dobu cca čtyř tisíců let. Zajímavou je také úloha Sovice v raném středověku, kdy významné výšinné centrum vzniklo na pomezí sfér dvou dalších významných okolních osídlení a sice Mělníka a Litoměřic. Záhadou je též zánik zdejšího osídlení, které skončilo někdy během 10. století. Nelze vyloučit, že k tomuto zániku přispěla centralizace moci a konstituování raného českého státu během tohoto období.

Badatelé dlouhou dobu předpokládali, že se osídlení v pravěku i středověku nesoustředilo pouze na polohu vlastního kopce, ale také do jeho bezprostředního okolí. Tento předpoklad by měl potvrdit letošní letní výzkum, organizovaný Podřipským muzeem ve spolupráci s Katedrou archeologie Univerzity Hradec Králové. Studenti, kteří se budou podílet na odhalování minulosti podřipského kraje se tak zároveň mohou seznámit s místní historií a krajinou. Během doby mimo vlastní výzkum jsou pro ně připraveny také malé exkurze, zacílené na poznávání minulosti našeho města a jeho pamětihodností i nejbližšího okolí. Doufejme tedy, že kromě radosti z úspěšného výzkumu si hradečtí studenti odnesou z podřipské metropole řadu příjemných zážitků a rovněž poznatků o její bohaté historii.

Martin Trefný

Podřipské muzeum

Red

Red