Ústecký kraj bude mít o 160 policistů více

Policejní prezident plk. Tomáš Tuhý se dnes na krajském úřadu setkal s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Spolu s dalšími pracovníky policejního prezidia a náměstkem krajského ředitelství policie plk. Jiřím Šenkýřem informoval hejtmana o vývoji bezpečnostní situace v kraji a o záměrech policie. Vyjádřil též po děkování vedení kraje za podporu a pomoc, kterou dlouhodobě Polici České republiky věnuje.

Jednání se zúčastnil též 1. náměstek policejního prezidenta plk. Martin Vondrášek, ředitel Národní protidrogové centrály plk. Jakub Frydrych a ředitel Městské policie Ústí nad Labem Pavel Bakule. Přítomen byl rovněž Martin Klika, krajský radní s kompetenci pro oblast bezpečnosti a sociálních věcí, za krajský úřad pak vedoucí odboru sociálních věcí Petra Lafková. Delegace policejního prezidia za doprovodu Pavla Bakuleho a radního Martina Kliky se pak seznámila v terénu s problematikou ně kterých vyloučených lokalit na území krajského města.

„Téma sociálně vyloučených lokalit se svojí specifickou problematikou je pro náš kraj stále velmi aktuální. Koncentrují se zde některé negativní jevy, jako je nezaměstnanost, kriminalita, drogy, nelegální obchod s ubytovacími kapacitami, lichva a další,“ řekl v úvodu jednání hejtman Oldřich Bubeníček. Uvedl, že dlouhodobé řešení spatřuje ve zvýšení vzdělanosti v těchto lokalitách, v prevenci a v nabídce veřejně prospěšných prací, ale i v pokračující součinnosti s policií a složkami, které se zabývají sociálním začleňováním. Vyzdvihl dobrou spolupr áci s Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje. Zdůraznil také důležitost hlídkové a pochůzkové služby policistů přímo v ulicích měst a obcí, což občané pozitivně vnímají.

„S problémy Ústeckého kraje, které souvisejí s bezpečností, jsem dobře seznámen, jednám pravidelně jak s představiteli krajského policejního ředitelství, tak městské policie,“ uvedl policejní prezident Tomáš Tuhý. „Kriminalita v Ústeckém kraji za první pololetí tohoto roku poklesla, zaznamenáváme i vyšší objasněnost trestné činnosti,“ dokreslil současnou situaci. Konstatoval, že početní stav policie v kraji má nárůst o 160 míst, nyní noví policisté prochá zejí náročnou přípravou a postupně se začlení do krajských policejních složek. Připomněl i dřívější početní dotaci o 80 míst na ustavení speciální pořádkové jednotky. Pochvalně se vyjádřil o koordinaci činnosti městské a státní policie, o součinnosti a dělbě kompetencí.

Při jednání byly zmíněny i pozitivní zkušenosti ze spolupráce policie se složkami integrovaného záchranného systému při povodních.

Hejtman i policejní prezident hovořili o zlepšení komunikace se sousedním Saskem v oblasti bezpečnosti. Vznikly společné pracovn í skupiny a po kritice z německé strany na adresu příhraničního drogového byznysu a majetkové trestné činnosti se po přijetí společné strategie začínají kladně projevovat výsledky součinnosti.

Jakub Frydrych shrnul témata drogové kriminality v kraji, která je ve srovnání s ostatními kraji vysoká. Existuje zde tranzit drog do západní Evropy, jsou zde doslova průmyslové pěstírny drog a výrobny pervitinu. Koncentrace sociálně vyloučených lokalit v kraji znamená i kumulaci trestné činnosti v oblasti drog. Národní protidrogové centrále se ale postupně daří tento druh trestné činnosti stále více odhalovat, a úspěšně tak bojovat s výrobci i distributory drog.

Martin Klika zmínil opatření, která kraj ve spolupráci s místní samosprávou a dalšími složkami uplatnil v sociálně vyloučených lokalitách, například na Šluknovsku, v Duchcově a Janově. Napětí na Šluknovsku před pár lety přilákalo pozornost extremistů, ale dnes jsou zde zásadní problémy eliminovány.

Policejní prezidium vyvíjí snahu zlepšit technickou vybavenost sboru a  kraje by neměly sanovat absenci financí v krajských policejních rozpočtech. Přesto vedení kraje přislíbilo, že i v bu doucnu podpoří některé konkrétní projekty policie.

1
Oldřich Bubeníček vítá policejního prezidenta Tomáše Tuhého

2
Jednání v pracovně hejtmana (zleva): Pavel Bakule, ř editel MP Ústí nad Labem, Martin Vondrášek, 1. náměstek policejního prezidenta, Tomáš Tuhý, policejní prezident, Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály a Jiří Šenkýř, náměstek krajského policejního ředitele

3

4
Jednání se zúčastnila též (zleva) Jana Macalíková, vedoucí oddělení tisku a prevence policejního prezidia, a Jana Matonohová, vedoucí oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje

6
Při prohlídce sociálně vyloučené lokality v Předlicích (zleva) Pavel Bakule, Matrin Vondrášek a krajský radní Martin Klika

Red

Red