Žádosti o voličský průkaz – volby do PS ČR 25. – 26.10 2013

02. 09. 2013 | Správce | Tisková zpráva města

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat obecní úřad v místě trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (možno již nyní):

• osobně nejpozději do 23. 10. 2013 do 16,00 hod.,
• písemně s ověřeným podpisem voliče (v tomto případě se správní poplatek za ověření podpisu nevybírá), elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději do 18. 10. 2013 do 16,00 hod.

Žádosti o voličský průkaz po uplynutí shora uvedených termínů již nelze vyřídit.

Žádost o vydání voličského průkazu může volič s trvalým pobytem v Roudnici n. L. podat na MěÚ, č. dv. 6 nebo 6a. Voličský průkaz lze předat nebo zaslat nejdříve 10. října 2013.

S voličským průkazem lze při volbě do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Red

Red