Jen výjimečně zodpovídá za úraz chodce město

11.12.2012 Aktuality Eva Břeňová

Za stav chodníků odpovídá dle novely zákona o pozemních komunikacích město. V loňském roce v této souvislosti řešil majetkový odbor městského úřadu čtyři žádosti o náhradu škody způsobené následkem úrazu, který se stal vlivem pádu na neschůdném chodníku. Žádná z nich nebyla řešena soudní cestou. Vždy došlo k dohodě. Celkem město vyplatilo na odškodnění necelých 10 tisíc korun. Jeden případ zůstává v řešení.


V této souvislosti ale vedoucí majetkového odboru Václav Härting upozorňuje, že vlastník chodníku neodpovídá za škody vždy, kdy je schůdnost nějakým způsobem zhoršena. „Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou chodec nemůže předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům,“ cituje vedoucí Härting zákon.

Laicky řečeno, závadou ve schůdnosti chodníku je myšlena například zamrzlá kaluž na jinak hladkém a čistém chodníku nebo místo, kde na hladký a čistý chodník vytéká voda, která namrzá, či náhlý výtluk na jinak stavebně bezproblémovém povrchu chodníku. „Což znamená, že v případě stavů chodníků běžných v zimním období, kdy jsou pokryté vrstvou sněhu, ledu nebo námrazou, nelze hovořit o nepředvídatelné závadě ve schůdnosti,“ dodal Václav Härting. (eva)

Jak správně postupovat?

Jak postupovat v případech, kdy se domníváte, že nárok na odškodnění máte? Bezprostředně po úrazu nahlaste událost (možno i telefonicky) majetkovému odboru městského úřadu. Pokud tak nemůžete učinit, požádejte rodinného příslušníka, případně známého. Na základě oznámení se město obrátí na Českou pojišťovnu, která zaregistruje pojistnou událost.

Druhým krokem je podání písemné žádosti o odškodnění ze strany poškozeného, která by měla obsahovat přesný popis škodné události a kontaktní údaje o poškozeném (adresa bydliště poškozeného, popř. i jeho číslo telefonu). Pak již jen zbývá doložit lékařskou zprávu, která obsahuje zhodnocení zdravotní újmy i hodnocení bolestného.

Další vyřízení záležitosti již mají na starosti pracovníci majetkového odboru. Jejich povinností je doplnit dokumentaci tak, aby obsahovala nákres mapy místa úrazu, příkaz ředitele Technických služeb města o provedení zimní údržby a záznam o průběhu zimní údržby.

„Konečné rozhodnutí o tom, zda má oznamovatel události právo na odškodnění či nikoliv, přenecháváme na pojišťovně, která pojistnou událost řeší,“ upřesnil vedoucí majetkového odboru Václav Härting.

Red

Red