Lovosice – O revitalizaci autobus. nádraží

Na základě stížností obyvatel z obytného domu přilehlého k autobusovému nádraží se v roce 2008
započalo s přípravou projektové dokumentace. Stížnosti spočívaly především v tom, že při odjezdech
frekventovaných linek autobusových spojů nemohli občané vycházet z domu a dále že autobusy
parkují přímo na autobusovém nádraží. Před jejich vchodem bylo velké množství cestujících, kteří
zde měli i odložená zavazadla. Dále pak ráno při nastartování autobusů je zde velké množství
výfukových plynů a s tím související hluk, což značně obtěžuje místní obyvatele a zhoršuje kvalitu
jejich životních podmínek. Ve výběrovém řízení na projektovou dokumentaci zvítězila společnost
Valbek, spol. s r.o., která jej i zpracovala a předala městu. Z těchto důvodů byl změněn vjezd a výjezd
autobusů do a z autobusového nádraží. Projektová dokumentace řeší obnovu povrchu komunikací,
chodníků, veřejného osvětlení, výstavbu nástupních ostrůvku se zastávkami a parkovací místa pro
osobní automobily, včetně informační tabule o příjezdech a odjezdech jednotlivých linek, odvodnění
celé plochy a přeložky inženýrských sítí a dopravní značení. V roce 2010 byla již část projektu
zrealizována z vlastních finančních prostředků města. Jednalo se o opravu přístupového chodníku z
ul. Žižkova k vlakovému nádraží ČD.

Dne 18.9.2014 byla předložena žádost o dotaci na Regionální operační program regionu soudržnosti
Severozápad (ROP SZ) v celkové výši nákladů 37 032 646,78 Kč, kdy spoluúčast města je 5 554 898,00
Kč. Poskytovatel dotace neposkytuje žádné zálohy na profinancování celé akce a je nutné
předfinancování vlastními či úvěrovými prostředky. S předložením žádosti o finanční podporu bylo
vypsáno i výběrové řízení na zhotovitele stavby s termínem pro podání nabídek do 13.10.2014.
Uchazeči v průběhu lhůty pro podání nabídek vznášeli celou řadu dotazů a doplnění. Z těchto důvodů
byl i termín na předložení nabídek pro výběrové řízení posunut až na 12.12.2014.

Současně byly započaty i práce na tzv. zasmluvnění přeložek tří inženýrských sítí (kabelů ČEZ ICT
Services, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s. a Správy železniční a dopravní cesty). Při jednáních o
přeložkách kabelů se ukázal termín dokončení celého projektu, vč. kolaudace, úhrad,… do 29.10.2015
jako nereálný. Město by se tak vystavilo riziku nesplnění termínu realizace bez možnosti jeho
následného posunutí ukončení díla, kdy by stavební práce byly prováděny za nereálných podmínek,
v rozporu s právními a nebo technickými předpisy. Striktní termín dokončení předmětu veřejné
zakázky stanovený ze strany ROP SZ, a to 29.10.2015 by vedl k tomu, že město by muselo celou akci
uhradit z úvěru. Přičemž dokončením předmětu veřejné zakázky je rozuměno dokončení stavebního
díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků Zadavateli. Současně však již musí proběhnout
fakturace.

Tímto krokem však město Lovosice nevzdává záměr rekonstrukce autobusového nádraží v Lovosicích do
budoucna. Město považuje revitalizaci autobusového nádraží za jeden ze stěžejních bodů vedoucích k
rozvoji infrastruktury, zefektivnění dopravní obslužnosti a volného pohybu pracovních sil umožňující i
vyšší zaměstnanost v regionu. Stávající projekt projde úpravou a to především s cílem autobusové
nádraží v sousedství nádraží Českých drah zachovat, ale ve stávajícím půdorysu bez jeho přiblížení ke
vstupu do nádraží Českých drah. Tímto krokem nebude nutné překládat stávající inženýrské sítě. Tato
úprava by městu přinesla rekonstruované autobusové nádraží za výrazně nižších nákladů na jeho
pořízení.

TZ města Lovosice

Red

Red