Procházky pravěkou minulostí Podřipska

 

 Krajina Podřipska patřila vždy díky své úrodnosti k bohatě osídleným lokalitám. Kvalitní půda hrála ve prospěch zemědělským aktivitám, které počínaje mladší dobou kamennou tvořily základ obživy pravěkého člověka. Nelze opomenout ani polohu regionu na řece Labi, která coby jeden z nejvýznamnějších zemských toků tvořil důležitou tepnu, skrze kterou mohli přijít obyvatelé kraje do styku se skupinami či jednotlivci, plavícími se po Labi za účelem obchodu. Všechny tyto skutečnosti vedly na Podřipsku k velmi bohatým archeologickým nálezům, z nichž jsou některé uloženy v Podřipském muzeu. Stálá expozice muzea poskytuje návštěvníkům celkový obraz dějin a osídlení Roudnicka. Její část je věnována rozsáhlé epoše pravěkého období. Prezentuje především archeologické nálezy keramiky, bronzových nástrojů a několik drobných šperků ze zlata, včetně modelu domu z mladší doby kamenné. Ve sbírkách muzea jsou však i předměty, které zůstávají veřejnosti skryty. Během měsíce března budou mít návštěvníci dvakrát příležitost si prohlédnout exponáty z muzejního depozitáře. Na denní světlo se tak dostanou archeologické nálezy z doby kamenné a bronzové, které nejsou součástmi stálé expozice či byly objeveny až po její instalaci v roce 2004. Muzejní archeolog během komentované prohlídky seznámí návštěvníky nejen se zajímavostmi osídlení našeho regionu a místy nálezů, ale i s technologiemi výroby předmětů denní potřeby, šperků a keramiky. Výklad se bude týkat také terénní práce archeologů a následné péče o nalezené předměty. Návštěvníci budou mít příležitost k bližšímu seznámení s dlouhou cestou nálezu z terénu až do muzejní vitríny ve dnech 14. a 28. března 2014, vždy po objednání v době od 10. do 14. hodiny. Komentované prohlídky jsou velmi vhodným doplňkem ke školnímu učivu.

Ilona Trefná

Martin Trefný

Podřipské muzeum

Red

Red