První krajský veletrh „Jak na společné vzdělávání“ pomohl pedagogům i rodičům

Od minulého školního roku se vzdělává více dětí s postižením v běžných základních školách. Na tuto velkou změnu ministerstvo nepřipravilo ředitele škol ani učitele, kteří jsou vystaveni další administrativní a pedagogické zátěži.

Proto se Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl podpořit učitele i odbornou veřejnost osvětovou akcí „Jak na společné vzdělávání“. Veletrh se uskutečnil 2. listopadu a zahájil ho osobně hejtman Oldřich Bubeníček.

„Považuji tuto akci za velmi prospěšnou a užitečnou. Dochází zde nejen k výměně zkušeností v oblasti vzdělávání žáků se zdravotním postižením či se specifickými vzdělávacími potřebami, ale představuje se zde celá škála pomůcek pro postižené děti. Pro pedagogy je dnes připravena i řada seminářů. Takže mi nezbývá než popřát, aby veletrh přinesl očekávanou pomoc učitelům a poděkovat organizátorům a pedagogům za to, že se problematice společného vzdělávání aktivně věnují,“ řekl v úvodu veletrhu Oldřich Bubeníček.

Při zahájení akce předal hejtman šek hudebně nadanému patnáctiletému žákovi z ústeckého gymnázia Jakubovi Říhovskému se zdravotním postižením.

Účastníci se mohli seznámit s pomůckami pro postižené děti. Odborníci poradili, jak pracovat s problémovým žákem, žákem s mentálním postižením, jak vhodně využít asistenta pedagoga a mnohé další. Krajský úřad myslil také na rodiče těchto dětí, kterým byli k dispozici ke konzultacím pracovníci pedagogicko-psychologické poradny a odboru sociálních věcí.

Jednalo se o první ročník veletrhu realizovaného v rámci Krajského akčního plánu ÚK s cílem podpořit společné vzdělávání v Ústeckém kraji. Celková organizace veletrhu probíhala ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy, Místní akční skupinou Labské skály, z. s., a SK Parta Litoměřicko, z. s. (svaz mentálně postižených sportovců). Na veletrhu bylo 32 vystavovatelů z řad podnikatelského i neziskového sektoru. Na návštěvníky čekala prezentace učebnic a kompenzačních pomůcek určených pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro pedagogy bylo připraveno osm seminářů, např. z MŠMT přednášela Jana Zapletalová, náměstkyně pro řízení sekce pedagogicko-psychologické poradenství, prevence a institucionální výchovu Národního ústavu pro vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

O doprovodný hudební program se postaraly děti z Dětského domova, Základní školy praktické, Praktické školy a Školní jídelny, Dlažkovice v doprovodu paní učitelky Ivany Pettrichové. Mezi jednotlivými semináři nabídly účastníkům občerstvení Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice.


Zleva Alexandra Zdeňková, vedoucí oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání odboru SPRP, hejtman Oldřich Bubeníček, předseda Výboru pro národnostní menšiny ZÚK Pavel Vodseďálek a Jaroslava Kuszniruková, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů (SPRP) Krajského úřadu Ústeckého kraje před zahájením veletrhu


Šek pro Jakuba Řihovského

Sbor Dětského domova Dlaž kovice

 


Psací stroj na Braillovo písmo pro nevidomé

Ukázka učebních textů v Braillově písmu

 

 

Zahájení odborných seminářů


Zaplněný konferenční sál potvrdil, že o téma společné vzdělávání je velký zájem

Red

Red