Roudnice – Restaurátorské práce / Restaurátorské inspirace Jiří Brodský

 
21. 4. – 5. 6. 2016
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 21. dubna 2016 v 17.00 v Galerii moderního
umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5. Výstavu zahájí Alena Potůčková, ředitelka
galerie. V hudebním programu přednesou Eliška Hejhalová (příčná flétna), Jakub
Hejhal (housle) a Jan Straka (klavír) skladby Jeana Françaixe, Pabla Sarasateho
a Fryderyka Chopina.
Roudnická galerie se již od počátku své novodobé existence, zahájené v roce 1965
v modernisticky rekonstruované budově barokní jízdárny lobkowiczkého zámku,
důsledně věnuje tématu restaurátorské práce. Do této linie, demonstrující úzkou
vazbu mezi volným uměním a péčí o kulturní dědictví, náleží výstava k životnímu
jubileu dlouholetého spolupracovníka galerie Jiřího Brodského (*1941).
Jiří Brodský_Ukřižování (kolem 2000) Jeden z nejžádanějších českých restaurátorů absolvoval Akademii výtvarných umění
v Praze v oboru malba u profesorů Jiřího Horníka a Vladimíra Sychry a restaurování
u Bohuslava Slánského v roce 1966. Zabývá se obrazy i nástěnnými malbami. Patří
mezi naše nejuznávanější autority zejména v oblasti restaurování barokní
a středověké malby. O špičkových kvalitách jeho práce svědčí i to, že mu Národní
galerie v Praze opakovaně svěřila do péče obrazy Petra Paula Rubense, Petra Brandla
či Michaela Willmanna. Jeho rukama prošla řada vynikajících obrazů Karla Škréty,
Jana Kryštofa Lišky, Franze Antona Maulbertsche či Václava Vavřince Reinera. Spolu
se svým kolegou Petrem Barešem restauroval také fresky v románském kostele
sv. Klimenta ve Staré Boleslavi a nástěnné malby na Karlštejně.
Důležité místo v jeho práci zaujímá péče o památky v Roudnici nad Labem. Sám
či opět ve spolupráci s Petrem Barešem restauroval gotické nástěnné malby
v roudnickém augustiniánském klášteře, stejně jako pozdně gotický Pašijový cyklus
z roku 1522 od saského malíře Hanse Hesseho z kostela Narození Panny Marie
či vynikající barokní fresky a obraz Václava Vavřince Reinera v kapli sv. Viléma
od Octavia Broggia a nástěnné malby a sochy v kapli sv. Josefa. Zájem o záchranu
roudnických památek a celistvosti památkového jádra vyvrcholil v angažmá
za zachování unikátní budovy barokního pivovaru od Antonia Porty.Nástěnná malba v kapli sv. Kateřiny hradu Karlštejna. karel IV. a Anna Svídnická (kolem 1360)_stav v průběhu restaurování (Jiří Brodský a Petr Bareš)
Jiří Brodský je oddán své profesi se vším, co k jejímu poslání náleží, včetně etického
rozměru práce s uměleckým dědictvím. Myslí na kontinuitu dějinného procesu, na
zakotvení uměleckého díla do širších historických souvislostí a do kontextu místa.
Nezajímají jej jen technologické otázky, které jsou samozřejmou a podstatnou složkou
tohoto specifického vědecko-uměleckého oboru. Jeho základem je pochopení smyslu
díla, kterému se navrací život ve všech souvislostech, včetně aktualizace v rámci
dnešní společnosti. Výstava nám umožní nahlédnout do „kuchyně“ restaurátorské
práce, ale přiblíží také volnou tvorbu autora, který se nechal inspirovat postupy
mistrů gotiky i baroka.
_______________________________________________________________________________
Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.
Pro veřejnost bude otevřena od 21. 4. do 5. 6. 2016,
úterý – neděle 10.00–17.00, v sobotu do 18.00.
Kurátorka výstavy: Alena Potůčková
K výstavě vychází katalog s textem Aleny Potůčkové a s rozhovorem s Jiřím
Brodským s barevnými reprodukcemi restaurátorských prací i děl jimi
inspirovaných.
Doprovodný program k výstavě: Restaurování nástěnných maleb na Karlštejně.
Přednáška Jiřího Brodského přiblíží způsob a průběh restaurování schodištních cyklů
Velké věže Karlštejna a nástěnných maleb v kapli sv. Kateřiny, které probíhalo v letech
1981 až 2000. Program je součástí oslav 700. výročí narození Karla IV.
Čtvrtek 2. 6. v 17 hodin.
Další doprovodné programy k výstavě sledujte na webových stránkách galerie.
Bližší informace na www.galerieroudnice.cz
Kontakt pro novináře: Lucie Kabrlová
Galerie moderního umění, Očkova 5, Roudnice nad Labem 413 01
Tel.: 416 837 301, galerie@galerieroudnice​

MgA. Lucie Kabrlová

kurátorka práce s veřejností
 
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5
413 01 Roudnice nad Labem
tel.: 416 837 301
www.galerieroudnice.cz
galerie@galerieroudnice.cz
Red

Red