Škola (základ) života v obci

V přípravném týdnu na školách proběhly Kulaté stoly. Šlo o další krok v boji proti chudobě, kriminalitě a jiným patologickým jevům v našem městě skrze vyvažování represivních a preventivních akcí. Tento podnět vzešel z předprázdninového jednání Komise prevence kriminality.

Škola je jedním z důležitých partnerů, který může do jisté míry snižovat napětí a ovlivňovat klima ve městě, a to právě u skupiny nezletilých, mladistvých a zprostředkovaně pak u jejich rodičů. Zástupci města, městské a státní policie přišli diskutovat s pedagogy a provozními pracovníky štětské speciální a základních škol. K diskusi byl také přizván lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování, se kterou Město Štětí navázalo, od července letošního roku, spolupráci. Mimo jiné se řešila témata jako je šikana, záškoláctví, kouření, alkohol u mladistvých, ale také téma pozitivních vzorů, přirozených autorit a potřeba podpory „správných“ ambicí dětí s možností jejich uplatnění. Cílem setkání bylo zefektivnit spolupráci mezi jednotlivými institucemi. „Spolupráce při rozvoji preventivních opatření je jednoznačně účinnějším a levnějším řešením problémů, než jejich opožděné hašení“, dodal lokální konzultant Agentury Karel Straka. Zaměstnanci škol se měli možnost blíže seznámit s prací a pravomocemi Policie ČR a Odboru sociálních věcí, který může být nápomocen svou terénní činností. Strážník pověřený řízením Městské policie informoval o činnosti a pravomocích asistentů prevence kriminality a nabídl další přednáškovou činnost Městské policie.

Během setkání probíhala čilá debata a padlo mnoho dotazů a podnětů. „Společná setkání s celým týmem školy se ukázalo jako velice inspirativní a budeme v nich pokračovat. Na dalším setkání v pololetí vyhodnotíme úspěšnost našeho společného snažení a stanovíme úkoly na další půl rok. Školy tak budou dále posilovat svou vzdělávací a výchovnou roli, která se bezprostředně týká zdravého života ve Štětí a jeho okolí“, shrnul místostarosta Miroslav Andrt.

Red

Red