SPŠ v Ústí n/L nabízí studentům

Střední průmyslová škola je státní odbornou školou, založenou již v roce 1910. Je jednou z největších páteřních škol Ústeckého kraje. Škole jsou propůjčeny tituly Fakultních škol: Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, Fakulty strojní TU Liberec a Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem. Škola je pětinásobným vítězem a držitelem titulu „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“, který uděluje klub zaměstnavatelů škole, která nejlépe v kraji připravuje žáky do profesního života.

Moderně vybavená škola má širokou regionální působnost především v celém bývalém Severočeském kraji. Je polyfunkční střední školou, která nabízí chlapcům i dívkám vzdělávání v několika studijních i učebních oborech. V oborové skladbě se specializujeme na obory elektrotechnické, strojírenské, logistické, dopravní a velice žádané obory informačních technologií. Víceúrovňové vzdělávání je zajištěno studijními a učebními obory s maturitou, učebními obory s výučním listem a dálkovou formou učebních oborů. Mezi řadou oborů je vzájemná vertikální a horizontální prostupnost, což znamená, že žáci mohou v případě nevhodné volby oboru nebo náročnosti studia přestoupit na jiný obor.
Vytvořit podmínky pro to, aby každý žák dosáhl vzdělání dle svých schopností a možností, je jednou z hlavních priorit naší střední školy..
Jsme akreditovaným střediskem pro získání prestižního mezinárodního osvědčení ECDL (Mezinárodní standard pro digitální znalosti a dovednosti).
Absolventi elektro oborů mohou na závěr studia získat kvalifikaci podle § 5 a § 6 vyhlášky 50/1978 Sb. Žáci oboru dopravní prostředky mohou získat za výhodných podmínek při výuce řidičský průkaz na nákladní automobil (skupina C). V oboru strojírenství se učí CAM systémy v učebně CNC strojů a CAD systémy v učebně počítačové grafiky. Výuka informatiky probíhá v počítačových učebnách a výuka jazyků ve speciálních učebnách s podporou využití multimédií při výuce. Na škole je zřízena Cisco Networking Academy Program s možností získat certifikát CNA 1–4. Škola je držitelem ceny Evropské kvality v projektu Comenius – Vocex – mezinárodní výměna studentů.
Velká část školy prošla v minulých letech rekonstrukcí. Velmi dobře jsou vybavené dílny odborného výcviku a praxe, laboratoře, centrum dopravní přípravy, sportovní areály a školní stravování. Obě pracoviště jsou bezbariérová, škola věnuje zvýšenou péči výchovnému poradenství a primární prevenci.

Velkou devízou školy je spolupráce se zaměstnavateli a firmami, které nabízejí různorodou podporu žáků při studiu, čímž se velmi zvyšuje možnost uplatnění absolventů na trhu práce (praxe, brigáda, stipendijní programy). Se všemi významnými partnery má škola uzavřenu „Pečeť kvality přípravy absolventů do profesního života“ pod záštitou prezidenta Hospodářské komory České republiky. Zaměřujeme se rovněž na úzkou spolupráci s vysokými školami, viz výše propůjčené tituly.

Nedílnou součástí vzdělávání jsou také mimoškolní aktivity, kam patří např. exkurze, adaptační a sportovní kurzy, zahraniční stáže, soutěže, spolupráce se základními školami. Velmi si ceníme, že naši nejlepší žáci dosahují výrazných úspěchů v soutěžích technického i všeobecného charakteru nejen v okresních a krajských, ale i v celostátních kolech.

Nejlépe se s naší školou seznámíte především při osobní návštěvě, na kterou vás tímto srdečně zveme, termíny dnů otevřených dveří a ukázkových dnů najdete na webu školy.
Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel školy

Od školního roku 2019/2020 nabízí uchazečům o studium naše střední škola tyto studijní a učební obory:

Středisko Resslova

Studijní obory s maturitou (čtyřleté):

 • 23-41-M/01 Strojírenství, zaměření: Programování CNC strojů a počítačová grafika
 • 23-45-M/01 Dopravní prostředky, zaměření: Silniční vozidla a logistika
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření:
 • Energetika a informatika,
 • Automatizace a počítačové aplikace

Středisko Stříbrníky

Studijní obory s maturitou (čtyřleté):

 • 18-20-M/01 Informační technologie, zaměření: Počítačové sítě a programování
 • 37-42-M/01 Logistické a finanční služby zaměření: Informatika v logistice

Učební obor s maturitou (čtyřletý):

 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, zaměření (volí se od 3. ročníku):
 • bezpečnostní systémy a datové sítě
 • automatizace a silnoproudá zařízení

Učební obory s výučním listem (tříleté):

 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy
 • zaměření Logistika provozu a přepravy

Dálková forma vzdělávání

Učební obory – tříleté studium (pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou – zkráceno na jeden rok)

 • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
Red

Red