Štětí – Bílé stráně navrženy na přírodní památku

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území „Bílé stráně u Štětí“

Název zvláště chráněného území
Bílé stráně u Štětí

Určení předmětu ochrany
Předmětem ochrany je přírodní stanoviště Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na bílé stráně+ěvápnitých podložích (Festuco-Brometalia) [T3.4 – širokolisté suché trávníky bez jalovce
obecného], pro které byla vyhlášena evropsky významná lokalita Bílé stráně u Štětí
(CZ0424135).

Uvedení cíle ochrany navrženého ZCHÚ
Cílem ochrany je zachování přírodovědné hodnoty xerotermní stráně formou vhodně
nasměrovaných managementových opatření – zachování mezernatosti travních porostů, resp.
udržení dostatečného množství rozvolněných ploch, zabránění sukcesi křovinných porostů jejich
postupným mozaikovitým vyřezáváním, podpora výskytu bezobratlých živočichů vhodně
načasovaným managementem (kosení s časovým posunem seče atp.).

Návrh kategorie ochrany
Území navrhujeme vyhlásit v kategorii přírodní památka. Ochrana přírodní památky je dána
ustanovením § 36 odst. 2 zákona (změna nebo poškozování přírodní památky nebo její
hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou zakázány).

Návrh bližších ochranných podmínek
K zajištění specifické ochrany území navrhujeme stanovit zřizovacím výnosem níže uvedené
bližší ochranné podmínky ve smyslu ust. § 36 odst. 1 zákona:
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v přírodní památce:
a) vjíždět motorovými vozidly na pozemky mimo cesty (to se netýká vozidel lesní správy a
lesní techniky, vozidel policie a složek integrovaného záchranného systému při služebním
výkonu, vozidel a techniky sloužící k řádnému obhospodařování zemědělských pozemků
v ochranném pásmu nebo k provádění péče o přírodní památku),
b) měnit druh pozemků a způsob jejich využití a provádět pozemkové úpravy,
c) povolovat a umisťovat stavby,
d) zavádět intenzivní chovy zvěře, zřizovat myslivecká zařízení včetně krmišť a slanisek pro
zvěř,
e) tábořit a rozdělávat oheň,
f) přisévat kulturní trávy, povolovat rozšiřování nebo záměrně rozšiřovat geograficky
nepůvodní druhy rostlin a živočichů,
g) používat hnojiva a biocidy.

V terénu bude hranice ZCHÚ vyznačena v souladu s vyhláškou č. 60/2008 pruhovým značením bílé stráněna stromech a hraničních sloupcích (dva červené pruhy cca 5 cm široké, oddělené mezerou 5
cm, horní pruh po celém obvodu kmene, dolní pruh po části obvodu odpovídající vnější straně
hranice) a tabulemi s malým státním znakem.

Ochranné pásmo
Ochrana přírodní památky před rušivými vlivy z okolí je zabezpečena ochranným pásmem, které
bude vyhlášeno na níže vyjmenovaných pozemcích. Podle § 37 odst. 2 zákona je „ke stavební
činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků, změnám
kultury pozemků a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích v ochranném pásmu, nezbytný
souhlas orgánu ochrany přírody“.

Přehled katastrálních území, parcelních čísel dotčených pozemků a orientační výměra
navrhovaného ZCHÚ a jeho ochranného pásma

Přírodní památka se nachází na pozemcích :
v k.ú. Štětí II na pozemcích p. č.:
752 část, 753/4 část, 759, 760/1 část, 760/2 část, 773/1 část, 773/2 část, 774, 775/2 část, 782/1
část, 782/2, 782/3, 782/4 část, 782/5, 783/1, 783/2 část, 787/1, 787/2 část, 793, 794, 795, 801/1,
801/3 část, 813/1, 813/2, 814, 816, 817, 819, 820, 828, 831/1, 831/2, 831/3, 835, 838, 843/1,
844, 846, 847, 848/1, 849/1, 849/2, 849/4, 850, 851/1, 853/1, 855 část, 856, 857/1, 857/2, 861/2
část, 877, 1140, 1143/2, 1143/3, 1145, 1147, 1150, 1155/2, 1157/1, 1157/2, 1188/2 část, 1285
část, 1286 část, 1287, 1288, 1290/1, 1328/1 část, 1328/2, 1329 část, 1442 část, 2287/2 část
v k.ú. Štětí I na pozemku p.č.:
1000/1 část
v k.ú. Radouň u Štětí na pozemcích p.č.:
704 část, 709
v k.ú. Čakovice u Radouně na pozemcích p.č.:
690 část, 691, 692, 693, , 740, 741 část, 748 část, 750 část
Orientační výměra ZCHÚ: 12,91 ha

Ochranné pásmo přírodní památky se nachází na pozemcích:
v k.ú. Štětí II na pozemcích p. č.:
855 (část), 859, 860, 861/1, 861/2 (část), 861/3, 861/4, 862, 865/1, 865/2, 866, 867, 878/1, 878/2
v k.ú. Čakovice u Radouně na pozemcích p.č.:
719, 720, 722, 724, 726, 727, 728, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736
Orientační výměra ochranného pásma: 4,44 ha

Odůvodnění návrhu
Vyhlášení zvláště chráněného území PP Bílé stráně u Štětí vyplývá z § 45c zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a z jeho zařazení do seznamu evropsky
významných lokalit, provedeném nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pro vybrané území je nutné dle § 45 c odst. 4 zajistit předepsanou formu územní ochrany
v kategorii stanovené nařízením vlády č.132/2005 Sb.

Navržený způsob ochrany má za úkol zachování příznivého stavu přírodních stanovišť soustavy
Natura 2000 a populací druhů chráněných podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a druhů ohrožených –
zařazených v tzv. „červeném seznamu“.
Přírodní stanoviště soustavy Natura 2000 (stanoviště uvedená ve směrnici č. 92/43/EHS o
ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) jsou zastoupena
polopřirozenými suchými trávníky a faciemi křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia),
resp. širokolistými suchými trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce
obecného (Juniperus communis) svazu Bromion erecti a širokolistými suchými trávníky s
význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) svazu
Bromion erecti. Z chráněných a ohrožených druhů rostlin je v chráněném území evidováno
celkem 47 taxonů, mj. v kategorii silně ohrožených druhů čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis),
koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), kamejka lékařská (Lithospermum officinale),
vstavač vojenský (Orchis militaris) a koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica),
v kategorii ohrožených druhů sasanka lesní (Anemone sylvestris), bělozářka liliovitá (Anthericum
liliago), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), plamének přímý (Clematis recta), oman srstnatý
(Inula hirta), len tenkolistý (Linum tenuifolium), záraza žlutá (Orobanche lutea), hlaváč šedavý
(Scabiosa canescens), silenka ušnice (Silene otites), kavyl Ivanův (Stipa pennata), žluťucha
menší nicí (Thalictrum minus subsp. majus).

Přílohy
1. Umístění přírodní památky v základní mapě
2. Kopie katastrální mapy s podrobným zákresem hranic přírodní památky
3. Zákres hranic přírodní památky v ortofotomapě

bílé stráně+

 

Red

Red