Třetina peněz na kotlíkové dotace je již vyplacena

Ústecký kraj získal od Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2014 – 2020 v první výzvě 162 mil. Kč na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) a zavázal se zajistit výměnu minimálně 1080 starých neekologických kotlů za nové moderní zařízení splňující 5. emisní třídu. Tyto finanční prostředky uvolňuje Státní fond životního prostředí na účet kraje průběžně podle stavu vyplácení dotace konečným příjemcům.

Žádost o kotlíkovou dotaci posla lo na Krajský úřad Ústeckého kraje 1557 žadatelů, smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena s 1396 z nich, další žádosti jsou připraveny v tzv. zásobníku. S těmito žadateli jsou postupně uzavírány smlouvy v momentě, kdy dojde k uvolnění nevyčerpaných prostředků např. od žadatelů, kteří z různých důvodů, většinou časových, od uzavřené smlouvy odstoupí (doposud to bylo 36 žadatelů). Tito občané samozřejmě mohou v budoucnu využít další kola kotlíkových dotací.

Proplácení dotací probíhá vždy až po uskutečnění výměny kotle a vyúčtování proinvestovaných nákladů. V současné době pracovníci krajského úřadu kontrolují došlá vyúčtování, na jejichž základě jsou v případě splnění všech podmínek dotačního programu a uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace vypláceny finanční prostředky. V případě zjištění závažných nedostatků či pochybení ze strany příjemce dotace nebo jeho dodavatele, kterým je ohroženo poskytnutí dotace, se pracovníci krajského úřadu obracejí přímo na řídící orgán OPŽP, tzn. Ministerstvo životního prostředí a dále na Státní fond životního prostředí.

K dnešnímu dni bylo vyplaceno nebo je připraveno k vyplacení celkem 428 dotací v celkovém objemu 49 milionů korun. Pro zajištění hladkého průběhu vyplácení dotací žadatelům tak, aby nedocházelo k prodlevám, uvolnil Ústecký kraj z vlastních zdrojů další finanční prostředky do doby, než obdrží další průbě žnou platbu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Další výzvy k podání žádosti o kotlíkové dotace plánuje Ústecký kraj v příštím roce. V rámci navýšení původní alokace pro Ústecký kraj o 10 %, kterou MŽP přislíbilo, je plánována samostatná výzva na výměnu starých kotlů za nové tepelné zdroje využívající obnovitelné zdroje energie. V rámci druhé výzvy MŽP pro kraje požádá Ústecký kraj v roce 2017 o další finanční prostředky z OPŽP a zahájí další kolo kotlíkových dotací.

Informace o kotlíkových dot acích naleznete na webu Ústeckého kraje:

http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744

Zobrazování obrázku

Red

Red