V Doksanech hledají nové vedení MŠ

OBEC DOKSANY vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Doksany.

příspěvkové organizace, se sídlem Doksany 75, 411 82 Doksany, IČ 71012435

Předpoklady

 • odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon funkce ředitele/ředitelky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, v platném znění (§ 3, §5 a §6)
 • občanská a morální bezúhonnost
 • znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů
 • organizační a řídící schopnosti
 • iniciativní, tvořivý, komunikativní a respektující přístup k dětem
 • zdravotní způsobilost
 • dobrá znalost práce na PC

K přihlášce doložte originály nebo ověřené kopie

 • doklady o získání odborné kvalifikace
 • doklady o průběhu všech zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení funkčního zařazení, potvrzený posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný profesní životopis
 • koncepci rozvoje školy max. rozsah 4 strany A4 strojopisu (základní filozofie školy, nastavení vzájemných vztahů, výuce a vzdělávání)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců)
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. února 2018

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 20.11.2017 na adresu: Obec Doksany č. p. 108, 411 82 Doksany. Přihláška doručena po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. Obálku označte slovy „Neotvírat – konkurs na ředitele/ředitelku MŠ Doksany“.

V Doksanech 18.10.2017 Jaroslav Joska

Starosta Obce

Red

Red