Varování majitelů vozidel v polopřevodu

Odbor dopravy MěÚ RCE varuje majitele vozidel v tzv. polopřevodu. Pokud vlastníte vozidlo, které je v registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem a nebylo na Vás, nového provozovatele, zaregistrováno, musíte nejpozději do 30. června 2015 podat žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru vozidel. Jestliže žádost nepodáte, tak vozidlo, které zůstane po 30. 6. 2015 v polopřevodu, administrativně zanikne a již jej nebude možné opětovně zaregistrovat.

K žádosti je třeba doložit:

–          občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti

–          technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla

–          doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)

–          protokol o evidenční kontrole vozidla (platnost dokladu je 14 dní)

–          doklad o platné technické prohlídce

–          plná moc s ověřeným podpisem – pokud se nezúčastníte vyřizování osobně.

 

 

Další podstatné změny v registru vozidel:

  • Dočasně  vyřazená vozidla(tzv. depozit) – Pokud vlastníte vozidlo, které bylo dočasně vyřazeno z provozupřed 30. červnem 2013 (je v depozitu), máte povinnost přijít do konce roku 2015 na Váš příslušný úřad – registr vozidel a sdělit, kde je vozidlo umístěno, a případně jaký je účel jeho využití. Pokud termín nedodržíte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde znovu zaregistrovat.

V případě, kdy bylo vozidlo dáno do depozitu až po 1. 7. 2013, máte stejnou povinnost nahlásit informace o vozidlu, avšak při jejím nesplnění nehrozí administrativní zánik vozidla, ale finanční sankce.

Jestliže jste v situaci, že máte vozidlo v polopřevodu (odhlášené původním provozovatelem) a zároveň dočasně vyřazené z provozu (v depozitu), musíte podat na úřad žádost v kratší době z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz. polopřevody).

  • Převod vozidla       –     nyní jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad

Převod vozidla (změna provozovatele) se provádí na úřadě, který je příslušný z pohledu prodávajícího. Neprovádí se samostatné odhlášení a přihlášení. Jako prodávající a kupující podáváte na úřadě jen jednu společnou žádost. Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z Vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde převod vozidla vyřídit (v případě podání elektronickou formou stačí zaručený elektronický podpis). Ověření plné moci vyřídíte na CzechPointu (tedy i infocentru či na poště).

UPOZORNĚNÍ:  Žádost o zápis změny vlastníka (či provozovatele), jakož i o ostatní změny v registru vozidel se podávají do 10 pracovních dnů, bez ohledu na to, zda je nebo není vozidlo provozováno.

K žádosti je třeba doložit:

–          občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti

–          technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla

–          doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)

–          protokol o evidenční kontrole vozidla (platnost dokladu je 14 dní)

–          případně plná moc s ověřeným podpisem (viz výše).

Bohuslava Jírovcová, vedoucí odboru dopravy | Tisková zpráva města
Red

Red