ve Štětí opraví most za 170 miliónů

 Akce je připravována v úzké spolupráci s Městem Štětí, společností Mondi a.s. Štětí, která je uživatelem železniční vlečky a nově i se společností Lidl Česká republika v.o.s., která je vlastníkem pozemků v prostoru stávajícího autobusového nádraží Štětí, kam bude sjezd z mostu sveden, a která v tomto prostoru připravuje stavbu obchodního střediska.

Po průběžném projednání zpracovaných variantních řešení bylo řešení rekonstrukce mostu v konečné podobě upřesněno takto:

– zachování stávající nosné konstrukce mostu s její sanací vč. spodní stavby, zesílením dodatečným předpětím volnými předpínacími kabely vedenými v komoře NK a novým vybavením mostu (zábradlí, odvodnění, veřejné osvětlení)

– souběžný, neomezený provoz silniční dopravy, železniční vlečky, pěších na chodníku a cyklistů na cyklostezce

– kompletní rekonstrukce železničního a silničního svršku

– úprava šířkového uspořádání – středem železniční vlečka, dva silniční jízdní pruhy š.3 m, oboustranný chodník s průchozím prostorem 1,5m oddělený bezpečnostním pruhem od silnice.

– přechodnost železniční vlečky D4, nápravová síla 22,5 t

– zatížitelnost mostu silniční dopravou v zatěžovací třídě „A“ dle ČSN 73 6220

– předmostí Hněvice bez změny dispozičního řešení jen s úpravou povrchů

– předmostí Š tětí :

– nájezd na most: stávající s úpravou povrchů silnice a svedení cyklostezky

– sjezd z mostu:  bude sveden nově do prostoru autobusového nádraží s napojením na ulici Cihelná (silnice III/26119) okružní křižovatkou  –  tato část stavby je v současné době předmětem jednání a upřesňování se spol. Lidl ČR. Pro osobní dopravu (vozidla do hmotnosti 3,5 t) bude zachována možnost využití stávajícího sjezdu podél vlečky s napojením do ul.9.května – tato část stávající silnice III/26119 bude po dokončení stavby přeřazena do kategorie místních komunikací a vlastnictví převedeno na město Štětí

Náklady rekonstrukce mostu vč. souvisejících úprav napojení odhadovány ve stavu stávající rozpracovanosti na 170 mil.Kč. Stavba bude připravena k realizaci do konce roku 2013, vlastní termín realizace není v současné době stanoven. Pro společnost Mondi, město Štětí a jeho okolí bude zahájení realizace stavby znamenat uzavření mostu na dobu min. 6 měsíců, ale spíš déle, což se citelně dotkne jejího běžného života. Proto bude tato otázka předmětem dalšího jednání.

Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí UK

Red

Red