Volby 2013 do PS, informace

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (zákon č. 247/1995 Sb. v platném znění)

11. 09. 2013 | Zdeňka Martincová, kancelář tajemníka | Tisková zpráva města

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat v pátek 25. října 2013 od 14,00-22,00 hod. a v sobotu 26. října 2013 od 8,00-14,00 hod.

Hlasování probíhá ve stálých volebních okrscích dle trvalého pobytu voliče. Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bude vyvěšeno na plakátovacích plochách, úřední desce města a internetových stránkách města www.roudnicenl.cz. Nejpozději 3 dny před volbami obdrží voliči hlasovací lístky (ty si vezmou s sebou do volební místnosti). Součástí štítku s adresou na doručovací obálce s hlasovacími lístky je i název volební místnosti, kde je ten který volič zapsán ve stálém seznamu. Hlasovací lístky může volič obdržet i ve volební místnosti.

Informace o způsobu hlasování je součástí sady hlasovacích lístků. Každý volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat svou totožnost a státní občanství a to buď platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebních pasem ČR nebo cestovním průkazem. V případě, že volič nemá žádný z těchto dokladů k dispozici, je možné vydat občanský průkaz ve zkrácené lhůtě s dobou platnosti 1 měsíc. Tyto OP budeme vydávat i ve dny voleb po úředních hodinách MěÚ po předchozím telefonickém sdělení na č. tel. 416/850112, 114.
Podmínky vydání OP ve zkrácené lhůtě:
– trvalý pobyt voliče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice n. L.
– 2 fotografie (je možné zajistit i na MěÚ při podání žádosti za cenu 40,- Kč/2ks)
– starý OP, pokud není k dispozici je nutné předložit matriční doklad, tj. rodný nebo oddací list.

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat obecní úřad v místě trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (možno již nyní) a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče (bez poplatku), nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději do 18. října 2013 do 16,00 hod.

Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu nejpozději do 23. října 2013 do 16,00 hod. Voličské průkazy budou na základě podaných žádostí vydávány od 10. října 2013.
Žádosti o voličský průkaz po uplynutí shora uvedených termínů již nelze vyřídit.
Žádost o vydání voličského průkazu může volič s trvalým pobytem v Roudnici n. L. podat na MěÚ, č. dv. 6 nebo 6a.
S voličským průkazem lze při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí (seznam zastupitelských úřadů, kde je možné hlasovat, je na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí http://www.mzv.cz/
Pokud volič bude ve dny voleb hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, domově důchodců a podobném zařízení, bude zapsán do zvláštního seznamu voličů, kam územně objekt spadá, musí však být v tomto zařízení v době, kdy jeho správce může nahlásit tyto voliče do zvláštního seznamu a to je k datu 18. října 2013 do 14,00 hod. V případě, že se bude jednat o plánovanou hospitalizaci příp. pobyt v lázních, je vhodnější požádat o vydání voličského průkazu.

Volič může požádat ze závažných zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasovat mimo volební místnost na přenosnou volební urnu (pouze však v územním obvodu, pro který byla okrsková volební komise zřízena).

Bližší informace obdržíte na odboru tajemníka MěÚ v Roudnici n. L., č. dv. 6 nebo 6a v přízemí radnice nebo na tel. 416/850112, 114.

 

Volební místnosti v Roudnici nad Labem – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 • volební okrsek č. 1 – Základní škola Krabčická 505, Roudnice nad Labem
 • volební okrsek č. 2 – Mateřská škola T. G. Masaryka, Dobrovského 1217, Roudnice nad Labem
 • volební okrsek č. 3 – Mateřská škola Písnička, Řipská 1389, Roudnice nad Labem
 • volební okrsek č. 4 – Společenský klub, Řipská 6, Roudnice nad Labem
 • volební okrsek č. 5 – Městská knihovna, Karlovo náměstí 19, Roudnice nad Labem
 • volební okrsek č. 6 – 1. základní škola, Karla Jeřábka 941, Roudnice nad Labem
 • volební okrsek č. 7 – jídelna Podřipské nemocnice s poliklinikou, Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem
 • volební okrsek č. 8 – Tenisový klub, Alej 17. listopadu 265, Roudnice nad Labem
 • volební okrsek č. 9 – Vyšší a střední odborná škola (dříve SZTŠ), Špindlerova 690, Roudnice nad Labem
 • volební okrsek č. 10 – Mateřská škola, Školní 1805, Roudnice nad Labem
 • volební okrsek č. 11 – 3. základní škola, Školní 1803, Roudnice nad Labem
 • volební okrsek č. 12 – Mateřská škola (budova býv. Domu dětí a mládeže Trend), Školní 1804, Roudnice nad Labem
 • volební okrsek č. 13 – Mateřská škola Podlusky 2275, Roudnice nad Labemvolby
Red

Red