Zastupitelstvo rozhodlo, podpoří ROP Severozápad

Zastupitelé Ústeckého kraje na svém mimořádném zasedání přijali usnesení, kterým schválili poskytnutí dotace pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad na uhrazení finanční opravy nařízené Evropskou komisí. Schválená dotace dosáhne výše maximálně 598 milionů korun a kraj na ni využije bezúročnou návratnou finanční výpomoc od Ministerstva financí. O svém podílu již dříve rozhodli zastupitelé Karlovarského kraje. Uhrazení korekce je podmínkou znovuobnovení činnosti Regionálního operačního programu Severozápad, který slouží k realizaci projektů pro rozvoj území obou krajů.
Tisková zpráva ze dne 19. srpna 2013
 415103

Zastupitelé přijali usnesení, kterým schválili poskytnutí dotace RRRS SZ na provedení finanční opravy do výše maximálně 598 milionů korun za podmínek, že tato dotace poslouží jen stanovenému účelu, bude poskytnuta jednorázově a Ministerstvo financí poskytne Ústeckému kraji  návratnou finanční výpomoc ve výši poskytnuté dotace, která bude splácena dle splátkového kalendáře. Dále bylo schváleno spolufinancování projektů ROP Severozápad neveřejných žadatelů.

„Zastupitelé dnes konstatovali, že nenesou odpovědnost za hospodaření regionálních rad a neručí za jejich závazky. Ústecký kraj odmítá odpovědnost za finanční opravu, neboť ta nemá v relevantních právních předpisech jakoukoli oporu. Jsme si ale vědomi negativních důsledků, které má pozastavení financování projektů z ROP Severozápad pro příjemce dotací, proto jsme souhlasili s dotací určené regionální radě,“ vysvětlil postoj kraje hejtman Oldřich Bubeníček.

Zastupitelstvo dále vyjádřilo svůj nesouhlas s realokací prostředků z ROP Severozápad ve výši 3,1 miliardy Kč do ostatních operačních programů.

Pro usnesení v tajné volbě hlasovalo pro 39 z 47 přítomných zastupitelů, 4 byli proti a 4 se zdrželi.

Obnovení ROP Severozápad vázané na úhradu finanční opravy zatíží Ústecký kraj částkou 1,131 miliardy korun. Kromě dotace určené na vypořádání opravy jsou v této částce zahrnuty předpokládané náklady na úhradu spolufinancování projektů obcí a jiných žadatelů, spolufinancování vlastních projektů i nezpůsobilé výdaje vlastních projektů.

Kontakt:

Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.:   +420 475 657 726

Mob.:+420 737 203 666

Mail:   hanackova.m@kr-ustecky.cz

Red

Red