Znáte Kapli sv. Františka Serafínského v Prosmykách?

 

Stará polabská obec Prosmyky stála na levém břehu řeky nad Lovosicemi. Kaple sv. Františka Serafínského v Prosmykách je objekt, který je zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek v České republice. Kostelík byl postaven v roce 1762, vysvěcen byl 3.října1763. Leží na území bývalé obce Prosmyky, dnes městské části města Lovosice. Kaple je tvořena lodí s hudebním kůrem, kněžištěm a kazatelnou. Po obou bocích kněžiště jsou umístěny dvě boční kaple, slouží jako sakristie a boční vstup. Obec byla v 70. letech zrušena kvůli překladišti uhlí.

 

Kaple proděla v posledních dvanácti letech tři živelní pohromy – v letech 2002 a 2013 byly postižena záplavami a a v lednu 2007 byla pro změnu zasažena kulovým bleskem. V současné době je již kaple i po všech nešťastných peripetiích opět téměř v pořádku, byla po několikaleté etapizaci již téměř kompletně opravena. Začínalo se v roce 2001 přípravou a jednáním k záměru její kompletní rekonstrukce, kterou se podařilo skutečně zahájit v roce 2002 opravou střechy a statickým zajištěním trhlin obvodových zdí. V roce 2003 bylo velmi důležitou součástí opravy osazení nového kříže na věži kaple. Původní kříž byl proveden z nekvalitního materiálu v jednoduchém provedení z pásové oceli. Dodavatel stavebních prací byl vyzván, aby zajistil výrobu nového kříže v ručně kovářském provedení. S osazením kříže byla vrácena na věž i opravená makovice (koule pod křížem), kam byly vloženy do dvou měděných schránek nové dokumenty, které mluví o významných skutečnostech současnosti v Lovosicích, kterých součástí dnes Prosmyky jsou. Do jednoho pouzdra byly dány písemné materiály, z nichž jeden je věnován historii a opravě vlastní kaple. Do druhé schránky byly vloženy současné tiskoviny (i Lovosický dnešek) a současně platné kovové mince. Následně pokračovalo restaurování hlavního oltáře a nástěnné výmalby. Práce byly zakončeny v roce 2005 instalováním elektronického zabezpečovacího systému.

 

Od této doby jsou na opraveném objektu kaple prováděny v rámci finančních možností  nezbytné udržovací práce, mezi které patří například odstranění následků po zasažení kaple kulovým bleskem 18. ledna 2007, který poničil střešní krytinu ve formě otvoru cca 1 x 1 m, roztříštil některé části prvků krovu na drobné třísky a samozřejmě vyřadil kompletní elektroinstalaci včetně elektronického zabezpečovacího systému, ze kterého zůstaly v rozvodné krabici jen seškvařené neidentifikovatelné části.  

 

Obdobná údržba je připravována i letos, a to v souvislosti s odstraněním škod napáchaných povodněmi v červnu letošního roku 2013. Předmětem těchto prací je zejména restaurátorská oprava poničené soklové části hlavního oltáře z umělého mramoru, oprava vnitřních i vnějších dřevěných dveří, oprava kamenného soklu a dlažby a samozřejmě uzavřením opravy vnitřní výmalby do výše cca 2 až 3 metrů. Věřme, že záplava v roce 2013 byla už posledním útokem přírody na překrásnou barokní památku. Předpokládané náklady na tuto opravu se budou pohybovat ve výši cca 230 000 Kč.

 

Prosmyky 2, srpen 2013 056Přesto, že není lepší důvod o stavbu alespoň v nezbytné míře pečovat, pokud je občas využívána, či navštěvována, což zde bylo v počátcích její záchrany samozřejmě uvažováno formou každoročních prohlídek s výkladem o historii kaple i bývalé obce Prosmyky vybraným ročníkům lovosických škol, pořádáním menších koncertů, zejména školní mládeže ve výtvarně i akusticky kvalitním prostředí a samozřejmě i pořádáním různých výstavek, zatím se tak nestane. Vzhledem ke stále zhoršujícím se finančním možnostem, časové náročnosti na stavební i úklidovou údržbu a zejména pak na odlehlost předmětného objektu od vlastního centra města Lovosic, je tento záměr však stále více a více vzdálený,“ uvádí referent památkové péče MěÚ Lovosice Robert Paťcha.

 

Věřím ale, že pokud se bude dařit tento téměř jediný viditelný důkaz o existenci běžného života (který měl být srovnán se zemí) a osídlení předmětné lokality po necitlivých zásazích minulých dob alespoň udržovat, bude i to cenným poselstvím pro budoucí generace, které si těchto míst budou třeba již více vážit a třeba jim jednou vdechnou i nový život,“ dodává s nadějí./hz, foto z archivu R. Paťchy/

Red

Red