Jan IV. z Dražic a jeho působení na Roudnici

Jan IV. z Dražic (asi 1260 – 1343), byl 27. biskupem pražským, od jehož úmrtí letos uplynulo 670 let. Poprvé se s ním setkáváme roku 1274 coby s kanovníkem v Praze. Po investituře králem Václavem II. byl 10. prosince 1301 vysvěcen na biskupa, z tohoto úřadu podpořil zvolení Jana Lucemburského na český trůn. V důsledku sporů s dominikánským řádem, nařčení z ochrany kacířů a nesouhlasem s postupy inkvizice ho roku 1318 papež zbavil úřadu.

jan_iv_z_drazic_pecet_drazicu_jpg_340x267_crop_q85Obdržel  povolání  do francouzského Avignonu, kde strávil 11 let, nežli byl roku 1326 uznán nevinným a vrácen do úřadu. Do Čech se vrátil, téměř sedmdesátiletý až roku 1329.  Po návratu  se věnoval v rámci biskupského úřadu reformám církevního uspořádání. Vedle těchto počinů se významně zasadil o zvelebení několika českých měst, mezi něž náleželo i biskupské město Roudnice, do kterého povolal stavebního mistra Viléma z Avignonu. Mezi významné zásluhy nepochybně patří stavba prvního kamenného mostu přes řeku Labe (1333–1338) a oprava zdejšího románského hradu, který zastával funkci biskupského sídla. V průběhu stavby mostu, roku 1334 Jan IV. položil základní kámen dnešního kostela Narození Panny Marie. Zároveň byla zahájena stavba přilehlého Augustiniánského kláštera, kterému věnoval mnoho knih dovezených z Francie či napsaných na objednávku.  V roudnickém Augustiniánském klášteře z jeho podnětu patrně vznikl přibližně kolem roku 1360 první český překlad celé Bible.

Dnes si historickou roli Jana IV. z Dražic ve vztahu k Roudnici  již stěží uvědomujeme. Je však nutno připomenout, že nebýt zdejších biskupských stavebních aktivit, město by se ubíralo nejspíše urbanistickým vývojem směřujícím k větší obci než k významnému regionálnímu městskému centru.

Podřipské muzeum chce připomenout výročí úmrtí této významné postavy českých dějin přednáškou proslovenou profesorkou Zdeňkou Hledíkovou – autorkou monografie věnované Janu IV. z Dražic. Profesorka Hledíková se studiu odkazu Jana IV. z Dražic věnuje celoživotně a mezi předměty jejího historického bádání patří také arcibiskup Arnošt z Pardubic. Přednáška proběhne 10. prosince od 17:30 hod.  v Podřipském muzeu.  Všichni zájemci o historii města jsou srdečně zváni!

Ilona Trefná

Red

Red