Kraj – Info ke kotlíkové dotaci

Ústecký kraj má od pondělí schválen dotační program „Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)“. Od dnešního dne mohou zájemci začít vyplňovat žádosti o finanční příspěvek na nový nízkoemisní kotel. Žádosti o dotaci jsou spolu s dalšími dokumenty ke kotlíkové dotaci ke stažení na krajském webu. Kraj začne žádosti přijímat od 25. ledna 2016.

Odkazy

????????????????????????????????????

„Dnes startuje naostro kotlíková dotace v Ústeckém kraji. Zájemci o výměnu kotlů si mohou připravovat žádosti. Jsem přesvědčen, že tato rozsáhlá akce přispěje ke zlepšení životního prostředí,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

Rada Ústeckého kraje svým dne 22. 7. 2015 schválila přípravu projektového záměru a podání žádosti Ústeckého kraje jako příjemce dotace a dne 16. 9. 2015 schválila systém proplácení, časové způsobilosti výdajů a spolufinancování administrativních výdajů v rámci 16. Výzvy Ministerstva životního prostředí Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 v souladu s Prioritní osou 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, Specifický cíl 2.1 – Podpora snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek.

Z dotace, kterou Ústecký kraj získal z Operačního programu Životní prostředí, je vyčleněno 156 310 680,00 Kč na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva a odvíjí se od počtu kotlů k výměně se zohledněním kvality ovzduší v dotčeném území, tj. Ústeckém kraji. Počet realizovaných dílčích projektů (výměna kotle na pevná paliva) musí být do konce roku 2018 (při vyhlášení krajských výzev do konce roku 2017) v Ústeckém kraji v minimálním počtu 1 080 výměn.

Administrací programu včetně provádění hodnocení žádostí o dotace je pověřen Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Od poloviny listopadu 2015 je připravována informační kampaň, která začíná v současné době probíhat.

Dotační program schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 14. 12. 2015.

Účelem dotačního programu je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba.

Důvodem podpory stanoveného účelu dotace je dosažení pozitivního přínosu a zlepšení kvality životního prostředí na území Ústeckého kraje snížením emisí znečišťujících látek z lokálních zdrojů vytápění.

Veškeré kroky jsou konsultovány a schvalovány Ministerstvem životního prostředí.

Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) bude zveřejněn po schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje po dobu 30 dní na úřední desce Ústeckého kraje a po uplynutí této doby běží počátek lhůty pro podání žádostí

Dokumenty ke stažení zde: http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744

Red

Red