Litoměřicko – Pedagog inkluze pro střední školy

obrSoučasný školský systém prochází mnoha proměnami a škálou mnoha názorů.DSC07507Jsme svědky toho, jak nám jsou neustále předkládány různé názory a představy a téměř denně se dozvídáme o různých změnách, ať plánovaných nebo zrovna realizovaných. Ostré diskuze se v současnosti vedou nad pojmy inkluze a integrace znevýhodněných a postižených dětí do hlavního vzdělávacího proudu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se proto snaží vytvářet inovativní programy. Vyhlásilo rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzi (začleňování dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním do běžných škol), ale pouze pro základní a mateřské školy. Z programu však byly vyřazeny střední školy, jejichž práce je z hlediska prevence sociálního vyloučení znevýhodněných skupin klíčová. K diskriminaci tak nejčastěji dochází právě na středních školách. Pedagogům na středních školách chybí podmínky, metody a návody, jak se znevýhodněnými a s žáky se specifickými poruchami učení a chování pracovat a začleňovat je do vzdělávacího proudu.

DSC08643

Projekt „Pedagog inkluze pro střední školy“ se snaží na tyto nedostatky reagovat a cíleně zvyšuje odborné kompetence pedagogů v oblasti práce s žáky s poruchami učení a chování (SPUCH). Projekt byl zahájen v září 2012. Žadatelem je TEACH TEAM s.r.o., společnost, která se orientuje na poskytování služeb v oblasti vzdělávání. Dotace na tento projekt byla získána z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož realizace je hrazena z finančních prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Poskytovatelem je Ústecký kraj a řídícím orgánem je MŠMT. Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu pedagogů středních škol Ústeckého kraje.

Projekt je sestaven ze dvou vzdělávacích modulů. První modul „Poruchy učení a chování na středních školách“ je zaměřen na možné přístupy a metody, jak s žáky se SPUCH pracovat. Modul se zabývá tématy, jako jsou poruchy učení, strategie učení, šikana, práce s chybou, klima třídy, inkluzivní podmínky a nové přístupy. Obsah témat je řešen jak z teoretického, tak i z praktického pohledu. Druhý modul „Příklady dobré praxe“ je realizovaný formou Balintovských skupin. Velkým přínosem do praxe je realizace seminářů, které jsou zaměřeny na řešení kazuistik, konkrétních problémů žáků za pomocí Balintovských skupin, na jehož základě vzniknou příklady dobré praxe. V rámci účasti jednoho či obou vzdělávacích modulů pedagogové získávají metodický materiál, který bude využitelný pro jejich praxi.

Projekt je nyní ve finální fázi, kdy proběhly vzdělávací semináře, a připravuje se evaluace projektu. Vzděláváním prošlo celkem 83 pedagogů středních škol. Do projektu se zapojila Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. a Střední škola stavební a technická v Ústí nad Labem. Oběma školám patří poděkování za skvělou spolupráci a zájem o další vzdělávání. Semináře byly poskytnuty bezplatně. Informace o projektu lze najít na http://www.pedagoginkluze.cz

Red

Red