Lovosice – Rozpočet města na rok 2017 byl schválen

 

Ve čtvrtek 26. ledna byl schválen rozpočet města na rok 2017. Celkové předpokládané příjmy rozpočtu na rok 2017 se budou pohybovat ve výši 231 516 000,- korun. Provozní přebytek z roku 2016 činí 62 791 000,- korun. Celkové výdaje rozpočtu města jsou odhadnuty na 292 292 000,- korun. Rezerva činí 2 015 000,- Kč.

Rozdělení příjmů podle skupin

Příjmy Kč

%

Daňové příjmy

138 150 000,-

46 %

Neinvestiční a investiční dotace

55 638 800,-

19 %

Nedaňové příjmy (pronájmy, poplatky, pojistné náhrady)

22 707 000,-

8 %

Kapitálové příjmy (z prodejů majetku)

1 505 000,-

1 %

Přijaté úvěry

15 000 000,-

5 %

Vložené jistoty v E-ZAKU – vratky

-1 484 700,-

0 %

Zůstatek finančních prostředků z hospodaření minulých období

62 791 300,-

21 %

Celkem příjmy

294 307 400,-

100 %

Výdaje lze dělit do různých skupin, jako přehledné se ukázalo dělení dle odvětví. Největší část výdajů rozpočtu pokrývá místní správa, kde je zahrnut i výkon přenesené působnosti státu. Jedná se až o 30 %. 22 % celkových výdajů bude v příštím roce uvolněno na silniční dopravu a opravy komunikací. 19,8 miliónu korun poputuje do kultury. Provozní náklady na Tělovýchovu a volný čas činí více jak 18 miliónů korun. Další 4 400 000,- Kč uvolní zastupitelstvo na sportovní činnost.

Výdaje dělené dle odvětví

Výdaje v Kč

%

Zemědělství, lesnictví a průmyslové zóny

1 030 000,-

0,4 %

Komunikace, siliční doprava a vnitrozemská plavba

64 196 000,-

22,0 %

Školství

14 967 000,-

5,1 %

Kultura a péče o památky

19 873 000,-

6,8 %

Tělovýchova a volný čas – provozní výdaje

18 015 000,-

6,2 %

Tělovýchova a volný čas – příspěvek na činnost

4 400 000,-

1,5 %

Ubytovna, bytové a nebytové hospodářství

9 280 000,-

3,2 %

Veřejné osvětlení, pohřebnictví, územní plánování a ochrana ovzduší

6 882 000,-

2,4 %

Sběr a svoz odpadu

16 480 000,-

5,6 %

Péče o zeleň

14 460 000,-

4,9 %

Sociální péče

8 958 000,-

3,1 %

Bezpečnost: MP a civilní ochrana

13 296 000,-

4,5 %

Místní zastupitelské orgány

2 875 000,-

1,0 %

Místní správa a výkon přenesené působnosti

87 897 000,-

30,1 %

Splátky úvěrů, úroky z úvěrů a odvodu DPH

9 683 000,-

3,3 %

Celkem výdaje

292 292 000,-

100 %

Mandatorní (neboli závazné) výdaje tvoří 46 % celkového rozpočtu města. Investice (jsou jimi míněny kapitálové výdaje města) činí 36 %. 7 % rozpočtu je vyhrazeno na opravy a udržování a příspěvky a granty tvoří 11 %.

Mandatorní výdaje 133 704 000,-

Výdaje na opravy 21 765 000,-

Investice 104 246 000,-

Příspěvky a granty 32 577 000,-

Skupina opravy a udržování v sobě mimo jiné skrývá položku na opravy chodníků, vozovek a veřejného osvětlení na Holoubkově. Rozšíření parkovacích míst v ul. Wolkerova, opravy komunikací v ulici Purkyňova a Svatopluka Čecha. Rozšíření parkovacích míst v ulici 28. října. V ulicích Purkyňova, Žižkova a Wolkerova se budou opravovat chodníky. Chodníky se opraví i u Deli. Oprava fasády a interiéru věže staré radnice ve Školní ulici.

Z největších investičních akcí můžeme vyjmenovat například Revitalizaci autobusového nádraží, KS Lovoš nebo obnovu porostů v lesoparku Osmička, vybudování podzemních popelnic a nové fontány na náměstí, druhou etapu rekonstrukce koupaliště, zateplení 3. Základní školy nebo pořízení sauny na bazénu.

Ivana Kocánková, tisková mluvčí; ivana.kocankova@meulovo.cz, 739 028 813, MěÚ Lovosice

Red

Red