Lovosicko – znečištění emisemi na vysokých hodnotách

Krajský úřad Ústeckého kraje zadal koncem roku 2011 v rámci aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje zpracování rozptylové studie, která hodnotí vliv silniční dopravy na silnicích I/8 v úseku Lovosice – Teplice a I/30 v  úseku Lovosice – Ústí nad Labem na kvalitu ovzduší v jejich okolí, zejména na kvalitu ovzduší v obytné zástavbě podél komunikací. Obě komunikace jsou, do doby dokončení stavby dálnice D8 úseku Lovosice – Řehlovice, využívány zejména pro tranzitní dopravu.

Z hlediska hodnocení vlivů dopravy na znečištění ovzduší prachovými částicemi studie zohledňuje jak primární emise polétavého prachu z dopravy, tak i sekundární pra šnost způsobenou dopravou, tj. opětovné zvíření již usazených prachových částic pohybem vozidel. Výpočet byl proveden autorizovanou osobou dle schválené metodiky MŽP.

Vyhodnocení stávající imisní situace prokázalo, že v zájmovém území dochází k překračování denního imisního limitu pro suspendované částice velikostní frakce PM10. Překračování imisního limitu stanoveného pro průměrné hodinové koncentrace oxidu dusičitého má lokální charakter (obl ast křižovatky silnic I/8 a I/30 a v Lovosicích mezi ulicemi Tovární a Osvoboditelů). Imisní limity pro průměrné roční koncentrace polétavého prachu, oxidu dusičitého a benzenu jsou dodržovány.

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že tranzitní doprava vedená, díky nedokončené dálnici D8 v úseku Lovosice – Řehlovice, po komunikacích I/8 a I/30 přes obytné zóny, nepříznivě ovlivňuje kvalitu ovzduší v této oblasti. Dokončení stavby dálnice D8 je tedy nezbytnou podmínkou pro zlep šení imisní situace v zájmovém území.

emisní mapa lovosice

Red

Red