Roudnice – Volné byty v č.p 431

Město Roudnice nad Labem oznamuje zájemcům o přidělení městského bytu, že jsou volné níže uvedené byty v domě čp. 431 Sladkovského, který byl postaven s dotací státu.

Formulář žádosti a znění bytové koncepce naleznete na webových stránkách města www.roudnicenl.cz.

Žadatel musí splňovat kritéria dotace tj.musí se jednat osobu příjmově omezenou dle ust §2 písm.f nařízení vlády č. 146/2003 v platném znění ,podmínky jsou:

1.Samostatně žijící osoba, která prokáže že její průměrný měsíční příjem zjištěný podle písmene e) v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statickým úřadem, přitom bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací podle tohoto nařízení uzavřena v období od 1. července do 31.prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statickým úřadem,

2. osoba s dalšími členy domácnosti, která prokáže, že průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statickým úřadem, přitom bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací podle tohoto nařízení uzavřena v období od 1. července do 31.prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statickým úřadem,

V současné době jsou volné tyto byty:
čp.       číslo bytu        ulice                                        dispozice         velikost v m2
431         16                   Sladkovského                         2+1                    59,99 m²

Zájemci o přidělení jednoho z výše uvedených bytů se mohou zúčastnit prohlídky bytů a to v tomto termínu: dne 10.6. 2014 ve 12:00 hod.

Žádost o přidělení bytu je nutné doručit na podatelnu Městského úřadu v Roudnici n.L. nejpozději do 16.6. 2014 do 10 hod. Výše nájemného v uvedených bytech bude stanovena ve standardní výši, tj. 40,- Kč/ m2 .

Red

Red