SPŠ v Ústí nad Labem dřžitelem titulu „Doporučeno zaměstnavateli“

Střední průmyslová škola je státní odbornou školou, založenou již v roce 1910. Jsme jednou z největších páteřních škol Ústeckého kraje. Škole jsou propůjčeny tituly Fakultních škol: Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze a Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem. Škola je trojnásobným vítězem (2014-2016) a držitelem titulu „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“, který uděluje klub zaměstnavatelů škole, která nejlépe v kraji připravuje žáky do profesního života.

Moderně vybavená škola má širokou regionální působnost především v celém bývalém Severočeském kraji. Naše škola je polyfunkční střední školou, která nabízí chlapcům i dívkám vzdělávání v několika studijních i učebních oborech. V oborové skladbě se specializujeme na obory elektrotechnické, strojírenské, logistické, dopravní a velice žádané obory informačních technologií. Víceúrovňové vzdělávání je zajištěno studijními a učebními obory s maturitou, učebními obory s výučním listem a dálkovou formou učebních oborů. Mezi řadou oborů je vzájemná vertikální a horizontální prostupnost což znamená, že žáci mohou v případě nevhodné volby oboru nebo náročnosti studia přestoupit na jiný obor. Vytvořit podmínky pro to, aby každý žák dosáhl vzdělání dle svých schopností a možností, je jednou z hlavních priorit naší střední školy.

Škola má vlastní autoškolu, ve které ve všech oborech vzdělávání je možno získat řidičský průkaz skupiny B za výhodných podmínek. Jsme akreditovaným střediskem pro získání prestižního mezinárodního osvědčení ECDL (Mezinárodní standard pro digitální znalosti a dovednosti).

Absolventi elektro oborů mohou na závěr studia získat kvalifikaci podle § 5 a § 6 vyhlášky 50/1978 Sb. Žáci oboru dopravní prostředky mohou získat za výhodných podmínek při výuce řidičský průkaz na nákladní automobil (skupina C). V oboru strojírenství se učí CAM systémy v učebně CNC strojů a CAD systémy v učebně počítačové grafiky. Výuka informatiky probíhá v počítačových učebnách a výuka jazyků ve speciálních učebnách s podporou využití multimédií při výuce. Na škole je zřízena Cisco Networking Academy Program s možností získat certifikát CNA 1–4. Škola je držitelem ceny Evropské kvality v projektu Comenius – Vocex – mezinárodní výměna studentů.

Velká část školy prošla v minulých letech rekonstrukcí. Velmi dobře jsou vybavené dílny odborného výcviku a praxe, laboratoře, tělocvičny, centrum dopravní přípravy, sportovní areály a školní stravování. Obě pracoviště jsou bezbariérová, škola věnuje zvýšenou péči výchovnému poradenství a primární prevenci.
Velkou devízou školy je spolupráce se zaměstnavateli a firmami, které nabízejí různorodou podporu žáků při studiu, čímž se velmi zvyšuje možnost uplatnění žáků na trhu práce (praxe, brigáda, stipendijní programy). Se všemi významnými partnery má škola uzavřenu „Pečeť kvality přípravy absolventů do profesního života“ pod záštitou prezidenta Hospodářské komory České republiky. Zaměřujeme se rovněž na úzkou spolupráci s vysokými školami.
Nedílnou součástí vzdělávání jsou také mimoškolní aktivity, např. exkurze, adaptační a sportovní kurzy, zahraniční stáže, soutěže a spolupráce se základními školami. Velmi si ceníme, že naši nejlepší žáci dosahují výrazných úspěchů v soutěžích technického i všeobecného charakteru, nejen v okresních a krajských, ale i v celostátních kolech.
Všechny výše uvedené faktory přispívají k hlavnímu účelu, pro který byla příspěvková organizace zřízena, a to je výchova a vzdělávání žáků v návaznosti na náročné požadavky zaměstnavatelů praxe včetně přípravy na vzdělávání na vysokých školách.

Red

Red