Ústecký kraj pokračuje v opravách silnic

V majetku a správě Ústeckého kraje je celkem 898 km silnic II. třídy a 2 753 km III. třídy, na nichž se dále nachází celkem 884 mostů různé velikosti. Udržet tyto komunikace ve stavebně technickém stavu, který zajistí bezpečnost a plynulost silničního provozu, není rozhodně jednoduché, ale je to nezbytné pro zajištění kvalitní dopravní obslužnosti v rámci území Ústeckého kraje. Kraj i letos zajišťuje rozsáhlé opravy svých silnic

„Celkem by mohl Ústecký kraj reálně vložit do nápravy stavu komunikací v roce 2017 kolem 1 miliardy korun. I když to stále ještě nepokrývá skutečné potřeby, je to opět další navýšení prostředků v porovnání s předchozími lety a řadu havarijních stavů, ať už komunikací či mostů, se daří postupně napravovat, říká náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jaroslav Komín ek.

Ústecký kraj pokračuje i v roce 2017 v trendu zvýšených finančních prostředků do oprav a rekonstrukcí svých silnic. V souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017 předpokládá kraj úhradu potřebných finančních prostředků do komunikací z několika zdrojů. Jsou to zejména prostředky na velkou údržbu a investice hrazené z vlastního rozpočtu Ústeckého kraje prostřednictvím Správy a údržby silnic, a to ve výši cca 467 mil. Kč, další finance ve výši 205 mil. Kč jsou na investiční akce v oblasti dopravy přiděleny v rámci Fondu investic a oprav spravovaného odborem investic. Dalším zdrojem je pro letošní rok schválený příspěvek na opravy komunikací ze státního rozpočtu (SFDI) ve výši 269 m il. Kč, v současné době je přislíbeno ještě navýšení ve výši přibližně 60 milionů korun.

Kromě toho byla nedávno zahájena zatím jediná schválená akce hrazená za pomoci dotací Evropské unie, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a to „Rekonstrukce silnice II/227, II/225 – hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224“ v celkové hodnotě 136 mil. Kč s plánovaným dokončením v roce 2018, další projekty a žádosti na dotace Ústecký kraj připravuje.

Ačkoliv se předpokládá výrazná kumulace prací do II. pololetí roku, již v období do června se podařilo zrealizovat celou řadu oprav v rámci velké údržby v hodnotě více než 150 mil. Kč.

Silnice III 2672 Nová Víska-Horní Poustevna před opravou …

… a po opravě

Silnice III 25348 Fojtovice před opravou ..

… a po opravě

Red

Red