Volvo si musí počkat, lovosičtí vznesli další námitky

Ve čtvrtek proběhlo první letošní mimořádné zasedání zastupitelů v Lovosicích. Hlavním bodem jednání bylo vyjádření se k dokumentaci v rámci procesu  EIA (posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví), která se týkala záměru společnosti Volvo Truck Czech vybudovat ve čtvrti Nové Klapý své regionální obchodní a servisní centrum. Město Lovosice  vzneslo k předloženému oznámení několik připomínek. Požadovalo například dopracování rozptylové studie o další škodliviny, prokázání a vyloučení vlivů znečištění v dané lokalitě či dopracování hlukové studie o vlivy z nedostavěné dálnice D8, průmyslových objektů a jejich kumulativních vlivů.

 „Po vznesení připomínek krajský úřad vždy rozhodne, zda jsou relevantní. Poté buďto vydá rozhodnutí, že záměr nebude mít vliv na životní prostředí nebo naopak, že záměr bude posuzován dle zákona EIA, což nastalo v případě Volva,“ uvedl František Budský, vedoucí odboru životního prostředí v Lovosicích. „Investor nechá dále zpracovat „dokumentaci“ k záměru a vypořádá se s připomínkami dotčených orgánů. Tato dokumentace se opět rozešle všem dotčeným orgánům, které se k ní vyjádří. Toto je důvod, proč bylo svoláno mimořádné jednání zastupitelů,“ vysvětlil Budský.

 Zastupitelé se usnesli na vznesení dalších připomínek k dokumentaci, které budou v nejbližších dnech zaslány krajskému úřadu. V současné době tedy probíhá takzvaná „velká EIA“, kterou ještě společnost Volvo Truck Czech, dle vyjádření přítomných zástupců firmy, nikde dělat nemusela. Lovosičtí tak chtějí maximálně předejít možným problémům do budoucna.

Nové připomínky se týkají:

1) obavy z možného nárůstu hodnot benzo(a)pyrenu a PM10, které již v současné době překračují povolené denní limity ve městě

2) upozornění na využívání výsledků z měřící stanice Litoměřice a „opomenutí“ využití hodnot měřených zdejším úřadem, s přístroji na MěÚ

3) dopracování vlivu kumulativních záměrů výstavby nového energetického zdroje Lovochemie a výroby jedlých olejů v PREOLu

4) nedostatečný biologický průzkum v území

 „Po vyjádření všech dotčených orgánů krajský úřad určí oprávněnou autorizovanou osobu (posudkáře), kterému zašle dokumentaci i s připomínkami dotčených orgánů k vyjádření.

Po vyjádření posudkáře budou jeho závěry opět ze strany krajského úřadu rozeslány dotčeným orgánům, které se budou k posudku  vyjadřovat a své připomínky zašlou zpět na krajský úřad. Poslední fází bude veřejné projednání, kde bude celý proces a jeho postup vysvětlen včetně vypořádání k jednotlivým připomínkám. Po veřejném projednání vydá krajský úřad závěr, ve kterém bude stanoveno, zda daný záměr má, nebo nemá vliv na životní prostředí,“ vysvětlil František Budský.

 Ve čtvrtek tak na mimořádném zasedání nebylo vůbec řešeno, zda Volvo ve městě bude či ne. Toto rozhodnutí proběhne až po ukončení výše zmíněných postupů. Zhruba dvě desítky přítomných občanů ovšem i tak daly jasně najevo, že si centrum v blízkosti svého obydlí nepřejí. „Nyní počkáme na výsledky další fáze EIA a až poté se můžeme začít bavit o tom, zda firmě v Lovosicích vůbec svolíme podnikat. Rozhodně neschválíme něco, co by občanům Nového Klapý prokazatelně ztížilo život v okolí svých domovů,“ sdělila starostka města Lenka Lízlová.

Tiskovou zprávu vydal 10. srpna Radim Tuček, mediální zástupce Města Lovosice

Red

Red