Hejtman Ústeckého kraje požádal vládu ČR o obnovení splavnosti Labe

Vláda České republiky na svém zasedání po projednání rozhodla, že ve vztahu k ochraně významně negativně ovlivněných lokalit soustavy Natura 2000 existují naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu na schválení Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023 včetně opatřeni „Realizace stavebních opatření odstraňujících úzká místa omezující plavební provoz“ a zahrnujícího návrh záměru „Plavební stupeň Děčín“. Rozhodnutí vlády uvítal jak hejtman Oldřich Bubeníček, tak předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje Jiří Aster.

Před jednáním vlády o koncepci vodní dopravy se na premiéra a příslušné ministry obrátil hejtman Oldřich Bubeníček dopisem, ve kterém se píše:

Obracím se na Vás ve věci rozhodování vlády o převaze veřejných zájmů v souvislosti s vládou schvalovanou Koncepcí vodní dopravy, jejíž součástí je Plavební stupeň Děčín.

V našem kraji byla nákladní lodní doprava a na ni navázané výrobní a obchodní aktivity historicky zdrojem obživy významné části obyvatelstva a ekonomickým přínosem pro všechny. S rozvojem osobní lodní dopravy došlo k výraznému rozvoji turistického ruchu, a to i na mezinárodní úrovni. Vlivem dlouhodobě nepříznivé splavnosti řeky Labe v úseku Ústí nad Labem – hranice SRN však došlo k drastickému omezení veškerých těchto aktivit, mnoha z nich hrozí zánik.

Prioritou Ústeckého kraje je obnovení a zachování dostatečné splavnosti Labe v celém úseku, tj. až po státní hranici. Tato priorita je zakotvena ve všech našich strategických a rozvojových dokumentech (Strategie rozvoje Ústeckého kraje do r. 2027, Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje).

Vizualizace jezu Děčín 

Na realizaci plavebního stupně Děčín závisí rozvoj vnitrostátní vodní dopravy, zachování a rozvoj přístavů a multlmodálních logistických center (Děčín, Ústí n. L., Lovosice), s tím související zachování a rozvoj pracovních příležitostí, včetně těch, které jsou na fungující lodní dopravu navázány (loděnice, cestovní ruch, rekreace, atd.), nehledě na příležitost regulovat povodňové situace.

Jelikož bylo prokázáno, že pro zachování vodní dopravy je nezbytná stavba jezu v Děčíně, žádáme Vás, aby vláda rozhodla v této kauze ve prospěch výrazně převažujícího veřejného zájmu na schválení koncepce vodní dopravy pro období 2016-2023 včetně opatření zahrnujícího “Plavební stupeň Děčín“.

Náš kraj navíc patří k nejvíce strukturálně postiženým regionům v ČR a omezení vodní dopravy by znamenalo další ohrožení snah o revitaliza ci tohoto územního celku. Rozvoj ekologické vodní dopravy a zlepšení plavebních podmínek na Dolním Labi jsou nedílnou součástí strategických materiálů Ústeckého kraje.

Red

Red