Město vyhlásilo granty na podporu sportu, volnočasových aktivit a sociálních a souvisejících služeb

LOVOSICE – Město 3. dubna vyhlásilo granty na podporu sportu, volnočasových aktivit a sociálních a souvisejících služeb. Finanční podpora je určena různým zájmovým organizacím, kroužkům a spolkům se sportovním, kulturním nebo sociálním zaměřením.

Vypsány byly tři granty: Dotační program „Sport a volný čas 2018“, Dotační program „PODPORA

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2018 zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018“, Dotační program „PODPORA SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO ROK 2018 – pro organizace zapojené v komunitním plánování města Lovosice“. Rozhodlo o tom zastupitelstvo města na svém druhém jednání v tomto roce 29. března.

Na všechny tři programy je dohromady vyčleněno 1 750 000,- Kč. Na podporu programu „Sport a

volný čas 2018“ je vyčleněno 700 000,- Kč a na dva sociální programy bylo dohromady vyčleněno 1 050 000,- Kč. „Granty jsou již zveřejněny na úřední desce a webu města. V tuto chvíli se zájemci mohou seznamovat s podmínkami poskytnutí dotace a připravit si potřebné dokumenty. Podat žádost bude možné od 3. května,“ uvedl Milan Dian, starosta města. Od 3. do 11. května 2018 bude možné

podat žádost o podporu do grantů na sociální a související služby a od 3. do 15. května 2018 do grantu sport a volný čas. Podpora dotačního programu „Sport a volný čas pro rok 2018“ je zaměřena na sportovní a volnočasové akce mezinárodního, republikového, regionálního a místního významu, rozvoj a činnost sportovních a zájmových organizací pracujících s mládeží a uspořádání sportovních soutěží, táborových aktivit nebo realizace soustředění. Minimální výše dotace bude činit 1 000,- Kč, maximální pak  50 000,- Kč.

Podpora sociálních služeb pro rok 2018 se vztahuje na základní činnosti při poskytování sociálních

služeb definovaných zákonem o sociálních službách v souladu s Komunitním plánem péče města

Lovosice. Podpora souvisejících služeb bude určena pro organizace zapojené v komunitním plánování města Lovosice na podporu volnočasových aktivit v souladu s Komunitním plánem péče města

Lovosice. Maximální výše dotace bude činit 8 % vyrovnávací platby.

Zveřejnění výsledků dotačního řízení je předpokládáno do 13. července 2018. Závěrečné vyúčtování

dotací musí být provedeno nejpozději do 31.12.2018.

V letošním roce do sociálních služeb opět investujeme o 100 000,- Kč více než v roce předchozím.

Plníme tak svůj závazek uvedený v komunitním plánu péče města, že každý rok navýšíme podporu na sociální oblast,“ dodal k vyhlášení grantů Milan Dian. Podrobnosti o grantech zájemci naleznou na

webových stránkách města Lovosice: meulovo.cz.

Red

Red